Aktualności

BUR 2.0

Informujemy, iż w dniu 7 września br. uruchomiona została nowa odsłona Bazy Usług Rozwojowych.

System ma nową szatę graficzną, która umożliwia intuicyjne korzystanie z wszystkich funkcjonalności strony.

Każdemu profilowi – Użytkownika,  Przedsiębiorstwa czy Dostawcy usług –  przypisano inny kolor. Aby sprawnie poruszać się w Bazie, wystarczy podążać  za kolorem. Wszystkie ważne informacje dla  zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji, jak i Dostawców usług rozwojowych, znajdą się na ich profilu. 

Najważniejsze zmiany:

Uproszczone procedury rejestracji

 • zminimalizowanie liczby danych wymaganych do rejestracji,
 • integracja Bazy Usług Rozwojowych z systemem GUS (automatyzacja przy rejestracji profilu Dostawcy usług oraz Przedsiębiorstwa),
 • uproszczone procedury dodawania pracowników do profilu Przedsiębiorstw

Przejrzysty interfejs użytkownika

 • wszystkie profile widoczne na jednym ekranie,
 • funkcjonalność – „podążaj za kolorem” (kolejne zakładki dopasowane do koloru poszczególnych profili),
 • główne procesy profilu wyświetlone na stronie głównej

Prosty sposób nawigacji po systemie

 • zmiana nazewnictwa w systemie (Dostawca usług zamiast Podmiot, Przedsiębiorstwo zamiast Uczestnik Instytucjonalny),
 • brak menu rozwijalnych (brak ukrytych funkcjonalności),
 • przejrzysty system prezentacji wyników,
 • pomocne mechanizmy sortowania i filtrowania wyników,
 • możliwość zmiany profilu bez konieczności powrotu do strony głównej

Rozbudowany mechanizm komunikacji

 • mechanizm wyświetlania komunikatów już na stronie głównej,
 • skrzynka z wiadomościami z systemu na każdym z profili,
 • rozbudowany mechanizm wiadomości wewnętrznych jak i zewnętrznych (email)

Ulepszone mechanizmy wyszukiwarki

 • modyfikacja i optymalizacja mechanizmów wyszukiwania,
 • zmiana interfejsu wyszukiwarki,
 • wprowadzenie mechanizmu wyszukiwania po projekcie.

Wprowadzona została również KONIECZNOŚĆ DOKONANIA w systemie ZMIANY statusu uczestnika PO ZAKOŃCZONEJ usłudze rozwojowej przez Dostawcę usługi. Dopiero wówczas wygenerowana zostanie ankieta, która jest niezbędna do rozliczenia usługi. Dodatkowo została zmieniona kolejność odpowiedzi w ankietach.

UWAGA !!! 

Jeżeli w okresie 7 dni od zakończenia usługi Dostawca usług nie zaktualizuje listy uczestników usługi, status osób zmieni się na nie uczestniczył, ankiety nie wygenerują się. Brak wypełnionej ankiety powodować będzie ODMOWĘ wypłaty refundacji.

Wszystkie dane znajdujące się w dotychczasowej Bazie Usług Rozwojowych zostały automatycznie przeniesione do nowego systemu, tym samym nie ma konieczności PONOWNEGO zakładania kont instytucjonalnych lub indywidualnych.

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami nowej Bazy, zachęcamy do skorzystania z przygotowanych instrukcji użytkownika oraz filmów instruktażowych.

NOWE OTWARCIE  

Informujemy, iż wznowiliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych”.

Obowiązujące wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdziecie w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU. 

Przed wypełnieniem dokumentów zapoznajcie się z Regulaminem udziału w projekcie ORAZ  instrukcjami poprawnego wypełniania dokumentów.

Przypominamy, iż w ramach projektu można ubiegać się WYŁĄCZNIE o dofinansowanie usług rozwojowych, których zakres jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą ORAZ zajmowanym stanowiskiem/funkcją pełnioną w przedsiębiorstwie. NIE FINANSUJEMY hobby lub planów rozwojowych odnoszących się do bliżej nieokreślonej przyszłości.

Wybierając usługę rozwojową bierzcie pod uwagę termin jej realizacji – mało prawdopodobne jest uzyskanie dofinansowania na szkolenie, które rozpoczyna się za 3 dni od złożenia Formularza zgłoszeniowego.

W związku z koniecznością zrealizowania wskaźników dotyczących udzielenia wsparcia przedsiębiorcom zarejestrowanym i prowadzącym aktywnie działalność w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze w pierwszej kolejności rozpatrywane będą Formularze zgłoszeniowe MŚP z miejscowości wymienionych w § 2 pkt 5 Regulaminu udziału w projekcie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Operator zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania rekrutacji, o czym informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Powodzenia!

Odpoczywamy, ładujemy baterie…

Informujemy, że w 12 czerwca (piątek) Biuro projektu oraz Punkt kontaktowy będą zamknięte.

Odpoczywamy, ładujemy baterie i z nową energią wracamy do pracy w poniedziałek.

Kurs prawa jazdy – koszty badań lekarskich

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców uzyskaniem dofinansowania na szkolenia z zakresu prawa jazdy przypominamy, iż w cenę usługi NIE MOGĄ być wliczone koszty badań lekarskich niezbędnych do uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy (PKK) oraz koszty egzaminów poprawkowych. Cena szkolenia musi obejmować koszt pierwszego egzaminu w WORD.

Pamiętajcie, że wniosek refundacyjny w przypadku rozliczania kosztów usług kończących się egzaminem zewnętrznym może zostać złożony dopiero po uzyskaniu POZYTYWNEGO WYNIKU EGZAMINU i uzyskaniu właściwego dokumentu potwierdzającego ten fakt. NIE JEST WYSTARCZAJĄCE przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawionego przez Podmiot realizujący usługę rozwojową.

Informacja o pracy Biura projektu – kwiecień 2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, iż w kwietniu br. Zespół realizujący projekt będzie pracować zmniejszonym składzie w TRYBIE DYŻURU.

Spotkania diagnostyczne z przedsiębiorcami zostają wstrzymane do odwołania. O możliwości zdalnego przeprowadzania spotkań diagnostycznych niezbędnych do uzyskania dofinansowania poinformujemy w stosownym terminie.

Pytania dotyczące realizacji projektu można zadawać mailowo na adres operator@techpal.com.pl

Na wszystkie wiadomości odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Wydłużeniu mogą ulec terminy weryfikacji Wniosków refundacyjnych oraz Formularzy zgłoszeniowych.

Wnioski refundacyjne, uzupełnienia lub korekty do nich należy składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej.

Wyjaśnienia lub uzupełnienia do Formularzy zgłoszeniowych należy składać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej – skany podpisanych dokumentów należy przesyłać na adres operator@techpal.com.pl

Prosimy również o zastosowanie się do zaleceń władz. Zostań w domu jeśli czujesz się gorzej, jesteś chory lub obowiązuje Cię kwarantanna.

Dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych osób.

Pracujemy w trybie dyżuru

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów w dniach 16 – 27 marca br. Zespół  realizujący projekt będzie pracować zmniejszonym składzie w TRYBIE DYŻURU.

Wszystkie spotkania diagnostyczne z przedsiębiorcami zostają odwołane.

Pytania dotyczące realizacji projektu można zadawać mailowo na adres operator@techpal.com.pl

Na wszystkie wiadomości odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Wydłużeniu mogą ulec terminy weryfikacji Wniosków refundacyjnych oraz Formularzy zgłoszeniowych.

Wnioski refundacyjne, uzupełnienia lub korekty do nich należy składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej.

Wyjaśnienia lub uzupełnienia do Formularzy zgłoszeniowych należy składać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej – skany podpisanych dokumentów należy przesyłać na adres operator@techpal.com.pl

Uważajmy na siebie.

Spotkania diagnostyczne odwołane

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną realnym zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie spotkania diagnostyczne realizowane przez doradców mobilnych w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

Nowe terminy będą ustalane NIE WCZEŚNIEJ niż początek kwietnia br.

Kontakt z Zespołem projektowym może być ograniczony z uwagi na zwolnienia od wykonywanej pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Zalecamy powstrzymanie się od osobistych wizyt w Biurze projektu i kontakt telefoniczny bądź mailowy.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.operator.techpal.com.pl oraz profilu Operatora na Facebook.

Rekrutacja czasowo wstrzymana

W związku z dużą ilością zgłoszeń, które wpłynęły do biura Operatora informujemy, iż w dniu 6 marca 2020 roku (piątek) o godzinie 16:00 rekrutacja do projektu „Klucz do usług rozwojowych” zostaje czasowo wstrzymana.

Dokumenty, które wpłyną do Operatora po tym terminie nie będą podlegały rejestracji i weryfikacji.

O przyjęciu zgłoszeń składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej /przesyłki kurierskiej decydować będzie data oraz godzina dostarczenia dokumentów do Biura projektu (10-685 Olsztyn, ul. Barcza 16).

W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną decydować będzie data oraz godzina wpływu dokumentów na serwer Operatora.

O wznowieniu rekrutacji informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Obietnice, obietnice, obietnice…

Pamiętajcie – Operator przez telefon NIE PRZYZNA Wam dofinansowania. Sytuacja każdego przedsiębiorcy rozpatrywana jest indywidualnie, a podpisanie umowy wsparcia uzależnione jest od wielu czynników, których nie jesteśmy w stanie ocenić w ciągu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej.

Dofinansowane mogą być WYŁĄCZNIE usługi rozwojowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu rozwojowego danego przedsiębiorstwa, dlatego niewystarczającym argumentem za przyznaniem wsparcia w ramach projektu są stwierdzenia „inni dostali”, „koleżanka/kolega podpisał umowę”, „inny Operator, to…”. Posługujcie się konkretami, unikajcie ogólników, mierzcie siły na zamiary.

Sytuacja każdego przedsiębiorcy rozpatrywana jest INDYWIDUALNIE, dlatego tak ważne są spotkania diagnostyczne, w trakcie których przedsiębiorcy uzasadniają wybór KONKRETNEJ usługi rozwojowej. Podpisanie umowy wsparcia przez jednego przedsiębiorcę NIE OZNACZA, że wszyscy ubiegający się o dofinansowanie kosztów danej usługi rozwojowej otrzymają je.

Przypominamy, że Operator Techpal przyznaje dofinansowanie w KONKRETEJ KWOCIE (ujętej w umowie bądź aneksie) na KONKRETNE USŁUGI rozwojowe (ujęte w umowie bądź aneksie). Refundacji NIE PODLEGAJĄ usługi, które nie zostały zawarte w umowie lub aneksie do umowy wsparcia.

Podpisanie aneksu bądź aneksów do umowy wsparcia uzależnione jest od kwoty dofinansowania wykorzystanej przez danego przedsiębiorcę.

Operator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania wartości podpisywanych umów wsparcia i aneksów do nich w zależności od stopnia realizacji wskaźników projektowych założonych we Wniosku o dofinansowanie.