FAQs

Kto może ubiegać się o refundację kosztów udziału w usługach rozwojowych?

Uczestnikami projektu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek).

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP które:

– posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą
w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub

– posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.

Jestem pracownikiem MŚP z województwa warmińsko – mazurskiego czy mogę ubiegać się o refundację kosztów udziału w usłudze rozwojowej?

Pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP nie mogą otrzymać wsparcia bezpośrednio od Operatora. Umowa wsparcia podpisywana jest wyłącznie z przedsiębiorcami (firmami), które kierują do udziału w usługach rozwojowych swoich pracowników. Poinformuj pracodawcę o możliwości uzyskania refundacji do 80% kosztów usługi rozwojowej i poproś o skierowanie na wybraną usługę, której realizacja pozwoli na osiągnięcie celu biznesowego określonego przez przedsiębiorstwo.

Koszty jakich usług mogą być refundowane w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”?

Co do zasady nie istnieje ograniczenie dotyczące tematyki, zakresu i rodzaju usług rozwojowych, których koszty mogą zostać częściowo (do 80%) zrefundowane przedsiębiorcom. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ ) z oznaczeniem „Możliwość dofinansowania”.

Jaki jest możliwy procentowy poziom refundacji kosztów udziału w usłudze rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi.

Wyższy – maksymalnie 80% poziom dofinansowania uzyska przedsiębiorstwo które spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności niezbędnych do obsługi działań przedsiębiorstwa zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności
  w zakresie świadczenia usług dla osób wymagających opieki długoterminowej,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy.

Podane poziomy dofinansowania dotyczą jedynie przedsiębiorstw, które ubiegają się o pomoc de minimis.

Wyższy poziom wsparcia nie dotyczy usług doradczych, które finansowane są na poziomie 50%.

Jakie są warunki uzyskania 80% refundacji kosztów udziału w usłudze rozwojowej?

Mikro i małe przedsiębiorstwa uzyskują 80% dofinansowanie bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Średnie przedsiębiorstwo które chce ubiegać się o 80% dofinansowanie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności niezbędnych do obsługi działań przedsiębiorstwa zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności
  w zakresie świadczenia usług dla osób wymagających opieki długoterminowej,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy.

Czy określony został maksymalny koszt pojedynczej usługi rozwojowej lub koszt przypadający na jednego pracownika?

Tak, w województwie warmińsko – mazurskim zostały określone limity w tym zakresie. W przeliczeniu na 1 pracownika średnio 16 000 PLN (przy założeniu realizacji pojedynczej usługi rozwojowej przez 1 pracownika). Istnieje również możliwość, gdy jeden pracownik realizuje wiele usług rozwojowych, nie przekraczających łącznej wartości, wskazanej powyżej. Mając na względzie powyższe limity ostateczna weryfikacja ceny rynkowej pojedynczej usługi rozwojowej w przeliczeniu na godzinę szkoleniową/doradczą dokonywana jest przez Operatora przed rozpoczęciem świadczenia usługi przy użyciu narzędzia umożliwiającego dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych. Narzędzie jest dostępne na stronie PARP pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/porownywarka

W przypadku rażąco zawyżonej ceny Operator może odmówić udzielenia wsparcia.

W związku z koniecznością zrealizowania wskaźników kluczowych w projekcie, czyli objęcie wsparciem przedsiębiorców świadczących/planujących świadczyć usługi dla osób wymagających opieki długoterminowej; planujących uczestniczyć w usługach rozwojowych w zakresie zielonych kwalifikacji lub kompetencji przyszłości; prowadzą działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego; prowadzą działalność przyczyniającą się nabycia kwalifikacji i kompetencji w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, Operator Techpal zastrzega sobie prawo do podpisywania w pierwszej kolejności umów z powyższymi przedsiębiorcami.

W okresie od 01.10.2016 r. do 31.03.2023 r. moje przedsiębiorstwo korzystało ze wsparcia na refundację kosztów udziału w usługach rozwojowych czy muszę ponownie składać dokumenty zgłoszeniowe?

Tak, zmianie uległy wzory dokumentów stosowanych w trakcie realizacji projektu oraz zasady przyznawania refundacji. Nie ma możliwości „przeniesienia” dokumentacji przedsiębiorstwa i jego pracowników z jednego z zakończonych w dniu 31.03.2023 r. projektów.

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, jeśli moje przedsiębiorstwo w okresie od 01.10.2016 r. do 31.03.2023 r. otrzymało refundację kosztów usług rozwojowych w wysokości 70 000 zł?

Tak, limit 70 000 zł refundacji dla 1 przedsiębiorstwa dotyczył całego zakończonego okresu programowania, czyli projektów realizowanych w ramach Działania 10.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury okres ten został określony na lata 2016 – 2023.

Maksymalna kwota wsparcia, określona przez IZ FEWiM 2021-2027, ze środków EFS+ w ramach PSF przypadająca na jedno MŚP w okresie 2021 – 2027 nie może przekroczyć kwoty 48 000 zł. Limit 48 000,00 zł dofinansowania dotyczy wszystkich umów wsparcia zawartych ze wszystkimi Operatorami PSF.

W okresie od 01.10.2016 r. do 31.03.2023 r. moje przedsiębiorstwo otrzymało 70 000 zł refundacji kosztów udziału w usługach rozwojowych w ramach pomocy de minimis. Czy mogę ubiegać się o kolejne dofinansowanie w ramach nowego projektu?

Tak, limit 70 000 zł refundacji dla 1 przedsiębiorstwa (niezależnie od formy udzielanej pomocy) dotyczył całego zakończonego już okresu programowania. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 10.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury okres ten został określony na lata 2016 – 2023.

Nowa maksymalna kwota wsparcia, określona przez IZ FEWiM 2021-2027, ze środków EFS+ w ramach PSF przypadająca na jedno MŚP w okresie 2021 – 2027 nie może przekroczyć kwoty 48 000 zł.

Limit 48 000,00 zł dofinansowania dotyczy wszystkich umów wsparcia zawartych ze wszystkimi Operatorami PSF.

Należy pamiętać, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis określone zostały warunki brzegowe uznania pomocy za pomoc de minimis. Najważniejszym warunkiem jest limit wartości dozwolonej pomocy określony w Rozporządzeniu na poziomie 200 000 euro na 3 lata (100 000 w sektorze drogowego transportu towarów).

Czy uczestnikami usług rozwojowych mogą być jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Nie, uczestnikami indywidualnymi usług rozwojowych skierowanymi przez pracodawcę, mogą być również osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Pracy stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Należy jednak pamiętać, że osoba kierowana do udziału w usłudze rozwojowej musi być pracownikiem danego przedsiębiorstwa minimum 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia dla MŚP do dnia zakończenia usługi rozwojowej.

Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu i poprawności zatrudnienia osób kierowanych do udziału w usługach rozwojowych. Operator może np. poprosić przedsiębiorcę o przedłożenie potwierdzenia zarejestrowania pracownika w ZUS i odprowadzenia należnych składek. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie.

Jak sprawdzić, czy moje przedsiębiorstwo spełnia kryteria MŚP?

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

mikroprzedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

małe przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro

średnie przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć w „Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” wydanych przez Komisję Europejską.

W razie wątpliwości, w przypadkach skomplikowanych można również skorzystać z kwalifikatora MŚP, narzędzia przygotowanego przez PARP, które dostępne jest tutaj (https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Operator nie dokonuje kwalifikacji przedsiębiorstw, weryfikuje jedynie dane przedstawione przez przedsiębiorców. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dołożenia wszelkiej staranności w określaniu statusu przedsiębiorstwa. Operator może poprosić o szczegółowe wyjaśnienia związane ze sposobem ustalania kategorii MŚP. Niepoprawne zakwalifikowanie swojego przedsiębiorstwa do kategorii MŚP mające na celu uzyskanie dofinansowania może skutkować odmową podpisania umowy wsparcia oraz, w przypadku, gdy wsparcie zostanie udzielone na podstawie błędnych założeń, koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji wraz z należnymi odsetkami.

Jak określić wielkości zatrudnienia MŚP?obliczanie Rocznych Jednostek Pracy (RJP)

Roczne Jednostki Pracy (RJP), niezbędne do ustalenia statusu MŚP, należy obliczać zgodnie z zapisami artykułu 5 „Liczba personelu” Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
„Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.

W skład personelu wchodzą:
a) pracownicy,
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
c) właściciele-kierownicy,
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu
zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani
wychowawczego”.

Zgodnie z powyższym, do RJP należy zaliczyć wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, bez względu na formę prawną zatrudnienia, wymiar etatu i długość okresu zatrudnienia. 1 RJP to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. Również pracownik tymczasowy – na mocy prawa krajowego – świadczy prace w obrębie przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika, podlega mu i świadczy pracę na rzecz przedsiębiorstwa użytkownika. Tym samym spełnione są warunki do uznania go za członka personelu przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku, zostały zatrudnione w trakcie roku lub były zatrudnione sezonowo, należy policzyć jaką część ułamkową RJP stanowił ich czas zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wartość RJP obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJP (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJP.

Przykład:
Dla pracownika zatrudnionego w danym roku przez 8 miesięcy na pełnym etacie, wartość RJP wynosiłaby 8/12. W przypadku zatrudnienia np. 2 pracowników na pełnych etatach przez 8 miesięcy, odpowiednio wylicza się tę wartość, tj. 2 x 8/12. Każdą taką wielkość wyliczoną dla danego roku należy zsumować, aby otrzymać pełną wartość RJP.

UWAGA:
Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą być kwalifikowane jako osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego. Odnośna definicja jest kopią przepisu art. 5 lit. b załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z którym personelem przedsiębiorstwa są „osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego”.

Z powyższego przepisu można wyciągnąć wniosek, że rozporządzenie 651/2014 – stanowiąc o tym, że osoby pracujące dla przedsiębiorstwa powinny być uważane za pracowników na mocy prawa krajowego – wskazuje na pewne podobieństwo do stosunku pracy. Daje to podstawy do dokonywania oceny stosunku powstałego poprzez nawiązanie umowy cywilnoprawnej. Celem tej oceny jest ustalenie, czy praca wykonywana na takiej podstawie wykazuje podobieństwo do pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy. Istotne jest to, czy dana osoba wpływa na potencjał kadrowy danego przedsiębiorcy. Inaczej należy ocenić sytuację, w której zleceniobiorca wykonuje czynności określone w umowie w sposób regularny od sytuacji, w której wykonuje je w sposób incydentalny.

Przykład:
Wielkość zatrudnienia przedsiębiorstwa które zatrudnia przez cały rok 2 osoby na umowę o pracę na pełny etat, 1 osobę na umowę o pracę na 1/2 etatu oraz 7 osób na umowy cywilnoprawne np. umowy zlecenia, wynosi 2,5 plus liczba osób na umowę zlecenie, które wykonywały czynności określone w umowie cywilnoprawnej w sposób regularny. Przykładowo, jeżeli każda z tych 7 osób wykonywała czynności regularnie przez np. 10 godzin tygodniowo, można to odnieść do 1/4 etatu. Wówczas otrzymuje się wynik 1 i 3/4 etatu, który po zsumowaniu z etatami na umowę o pracę daje 4 i 1/4 etatu, a więc 4,25 RJP.
Przedsiębiorca określa – na podstawie treści umów cywilnoprawnych – kto z personelu wykonuje czynności w sposób regularny. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W sytuacji, kiedy podmiot znajduje się „na granicy” statutu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa konieczne jest bardzo dokładne obliczenie ułamkowych części RJP. Wówczas obliczeń należy dokonać następująco: liczba dni zatrudnienia począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy do dnia zakończenia pracy w danym roku/ liczba dni w roku * wymiar etatu.

Przykład:
Firma zatrudniała w roku 2022 pięciu pracowników na umowę o pracę:
– czterech w wymiarze pełnego etatu, zatrudnionych od 1 stycznia 2022 r.,
– jednego od 3 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022r., w wymiarze ¼ etatu.

Obliczenie RJP za rok 2022:
Średnioroczne zatrudnienie w przedsiębiorstwie = 4 RJP + ułamkowa część RJP piątego pracownika.
Piąty pracownik przepracował w firmie w roku 2022 151 dni (29 dni sierpnia + dwa miesiące po 30 dni + dwa miesiące po 31 dni). W skali roku stanowi to 0,10 RJP: 151 dni przepracowanych / 365 dni roku = 0,4137 *0,25 etatu = 0,10 RJP.

Łącznie średnioroczne zatrudnienie w przedsiębiorstwie w roku 2022 wynosiło 4,10 RJP.

Jak stwierdzić, czy moje przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem samodzielnym, powiązanym czy partnerskim?

Wyróżniamy trzy kategorie zależności podmiotów: samodzielne (niezależne), partnerskie oraz powiązane.

Przedsiębiorstwo SAMODZIELNE:

 • nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów,
 • posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, i/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w tym przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa POWIĄZANE– przedsiębiorstwa pozostające w co najmniej jednym ze związków:

 • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza/członka LUB
 • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość organu administracyjnego/zarządzającego/nadzorczego innego przedsiębiorstwa LUB
 • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem/postanowień w statucie/ umowie spółki LUB
 • przedsiębiorstwo będące akcjonariuszem/udziałowcem/członkiem innego przedsiębiorstwa na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami/udziałowcami/ członkami tego przedsiębiorstwa samodzielnie kontroluje większość praw głosu akcjonariuszy/udziałowców/członków w tym przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa PARTNERSKIE – wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 zał. Nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, i między którymi zachodzą następujące związki:

 • przedsiębiorstwo wyższego szczebla posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3 co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa niższego szczebla lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

W celu ustalenia, do jakiej z tych kategorii zalicza się Twoje przedsiębiorstwo, musisz wziąć pod uwagę rodzaj i zakres relacji, łączących je z innymi podmiotami.

Najpierw ustal, czy zachodzi jakakolwiek z poniższych relacji.

WAŻNE!

Uwzględnij relacje zachodzące w obu kierunkach, tj. zarówno ze strony Twojego przedsiębiorstwa (np. jest udziałowcem), jak i ze strony innych podmiotów (np. posiadają udziały w Twoim przedsiębiorstwie).

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Uwzględnij, czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi:

 • posiadane udziały/akcje w innym podmiocie
 • korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w innym podmiocie
 • możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu
 • wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.
 • wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej

Relacja za pośrednictwem osoby fizycznej – jeśli jesteś prezesem Twojego przedsiębiorstwa, a jednocześnie np. zasiadasz w zarządzie innego podmiotu lub jesteś jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez Twoją osobę podmioty te są powiązane. Zauważ, że uwzględnia się tylko takie relacje, w przypadku których osoba fizyczna wywiera dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że taka osoba musi mieć możliwość decydowania o działaniach tego podmiotu, wybierania albo wpływania na wybór jego władz itp.

Przynależność do konkretnej kategorii zależności jest warunkowana skalą powyższych relacji, np. wielkością udziałów i stopniem wpływu na inny podmiot.

< 25% Samodzielne
25-50% Partnerskie
> 50% Powiązane

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć w „Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” wydanych przez Komisję Europejską.

W razie wątpliwości, w przypadkach skompilowanych można również skorzystać
z kwalifikatora MŚP, narzędzia przygotowanego przez PARP, które dostępne jest tutaj (https://kwalifikator.een.org.pl/).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niebędących jednocześnie wspólnikami np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż posiadają status przedsiębiorstwa samodzielnego. Należy jednak swoją sytuacje rozpatrywać indywidualnie i wziąć pod uwagę wszelkie możliwe zależności, o których Operator nie ma wiedzy.

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Operator nie dokonuje kwalifikacji przedsiębiorstw, weryfikuje jedynie dane przedstawione przez przedsiębiorców. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dołożenia wszelkiej staranności w określaniu statusu przedsiębiorstwa. Operator może poprosić o szczegółowe wyjaśnienia związane ze sposobem ustalania kategorii MŚP. Niepoprawne zakwalifikowanie swojego przedsiębiorstwa do kategorii MŚP mające na celu uzyskanie dofinansowania może skutkować odmową podpisania umowy wsparcia oraz, w przypadku, gdy wsparcie zostanie udzielone na podstawie błędnych założeń, koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji wraz z należnymi odsetkami

Gdzie mogę sprawdzić poziom dotychczas otrzymanej pomocy de minimis?

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić poziom dotychczas otrzymanej pomocy de minimis na stronie www.sudop.uokik.gov.pl wybierając funkcję „Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta”. Należy podać NIP przedsiębiorstwa, wybrać interesujący nas przedział czasu (sugeruje się wybranie okresu ostatnich 3 lat) oraz zaznaczenie pola „tylko de minimis”.

UWAGA!

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR.

Za prawidłowość i kompletność ww. sprawozdań odpowiadają wyłącznie podmioty je sporządzające. Ze względu na fakt, iż jedynie te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań, w celu wyjaśnienia zauważonych błędów należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami udzielającymi pomocy.

Jestem czynnym płatnikiem VAT czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w kwocie brutto?

Nie, co do zasady koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 koszt usługi rozwojowej może uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym nie przysługuje prawo (tzn. brak jego prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku VAT za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez MŚP czynności zmierzających do możliwości jego odzyskania. Operator weryfikuje poprawną kwalifikowalność VAT przedsiębiorstwa zgłaszanego do projektu. Weryfikacja następuje zgodnie ze złożonym przez przedsiębiorcę oświadczeniem w Formularzu zgłoszeniowym MŚP.

Status podatnika VAT będzie weryfikowany przy użyciu wyszukiwarki Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).

Czy muszę podpisywać umowę na realizację usługi rozwojowej w ramach BUR?

Tak. Przedsiębiorca, który ubiega się o refundację kosztów usługi rozwojowej, po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych przez doradcę MŚP, będzie miał możliwość wyboru rekomendowanej dla jego potrzeb usługi rozwojowej. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy wsparcia oraz umowy na realizację usługi rozwojowej z wybranym podmiotem świadczącym usługi rozwojowe w BUR. Umowa może mieć charakter warunkowy, czyli jej postanowienia mogą wchodzić w życie w przypadku podpisania przez przedsiębiorcę umowy wsparcia na refundację kosztów udziału w usłudze rozwojowej.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku refundacyjnego?

Prawidłowy, kompletny wniosek refundacyjny składać się musi z Formularza wniosku refundacyjnego (wzór dostępny jest na stronie internetowej Operatora), do którego należy dołączyć:

 1. kopię faktury za usługę rozwojową (ORAZ kopię faktury pro forma o ile dotyczy),
 2. potwierdzenie dokonania opłaty za fakturę,
 3. kopie dokumentów (zaświadczenie / certyfikat lub inne) potwierdzających ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika indywidualnego.

Aby ułatwić przedsiębiorcom złożenie poprawnego, kompletnego wniosku refundacyjnego przygotowano listę sprawdzającą, która umieszczona jest na formularzu Wniosku refundacyjnego. Wypełnienie listy sprawdzającej nie jest obowiązkowe, jest narzędziem pomocniczym dla przedsiębiorstwa składającego Wniosek refundacyjny.

Złożenie niekompletnego, niepoprawnego Wniosku refundacyjnego będzie skutkować wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

Jakie informacje muszą być umieszczone na fakturze za usługę rozwojową?

Faktura za usługę rozwojową musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 • dane uczestnika instytucjonalnego (pełna nazwa przedsiębiorstwa, dane adresowe, NIP),
 • dane uczestnika indywidualnego uczestniczącego w usłudze rozwojowej (imię i nazwisko),
 • liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych
 • nadany w Bazie Usług Rozwojowych numery identyfikacyjny wsparcia (numer ID wsparcia)
 • numer identyfikacyjny usługi rozwojowej,

Dokumenty, które nie będą zawierać powyższych danych będą kierowane do poprawy, co skutkować będzie wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

Jakie informacje muszą być umieszczone na dokumencie (zaświadczeniu, certyfikacie) potwierdzającym ukończenie usługi rozwojowej?

Dokument (zaświadczenie/certyfikat lub inne) potwierdzający ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika indywidualnego musi zawierać co najmniej:

 • tytuł usługi rozwojowej,
 • numer identyfikacyjny usługi rozwojowej,
 • datę świadczenia usługi rozwojowej,
 • liczbę godzin usługi rozwojowej,
 • informację na temat nabytych przez usługobiorcę efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów usługi rozwojowej,
 • dane usługobiorcy (pełna nazwa przedsiębiorstwa, dane adresowe, NIP),
 • numer identyfikacyjny wsparcia nadany w Bazie Usług Rozwojowych (numer ID wsparcia)
 • kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zgodny z kodem wskazanym
  w opublikowanej informacji o usłudze rozwojowej, jeżeli usługobiorca nabył tę kwalifikację,

Dokumenty, które nie będą zawierać powyższych danych będą kierowane do poprawy, co skutkować będzie wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

Firma szkoleniowa, z której usług zwykle korzysta moja firma nie jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych. Czy mogę ubiegać się o refundację kosztów realizowanych przez nią usług?

Nie, refundowane mogą być jedynie koszty usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (Dofinansowanie: TAK). Warto jednak dowiedzieć się, czy firma szkoleniowa, która nie jest zarejestrowana w BUR nie planuje rejestracji lub nie znajduje się w trakcie weryfikacji przez Administratora BUR.

W Bazie Usług Rozwojowych nie ma usług z interesującego mnie zakresu czy mogę ubiegać się o refundację kosztów usług zakupionych na „wolnym rynku” bez wykorzystania BUR?

Nie, refundowane mogą być jedynie koszty usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (Dofinansowanie: TAK). Zgłoszenie na usługę rozwojową musi być zrealizowane za pośrednictwem BUR, usługa musi być zrealizowana zgodnie z zapisami Karty Usługi, prowadzić do osiągnięcia określonych przez MŚP celów biznesowych oraz zakończyć się wypełnieniem ankiety oceniającej zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Czy mogę skorzystać z usługi realizowanej na terenie innego województwa?

Tak. Nie ma znaczenia miejsce realizacji szkolenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie jest możliwe ubieganie się o refundację kosztów usługi rozwojowej, której cena zawiera koszt dojazdu na usługę rozwojową, parkingu, noclegu, czy całodziennego wyżywienia uczestnika usługi rozwojowej.

Czy mogę skorzystać z usługi realizowanej poza terytorium Polski?

Co do zasady usługi rozwojowe powinny być realizowane na terenie Polski. Nie jest możliwe ubieganie się o refundację kosztów usługi rozwojowej, której cena zawiera koszt dojazdu na usługę rozwojową, parkingu, noclegu, czy całodziennego wyżywienia uczestnika usługi rozwojowej.

Zasadność realizacji usługi rozwojowej poza terytorium Polski będzie każdorazowo, indywidualnie rozpatrywana.

Czy mogę ubiegać się o refundację kosztów usługi rozwojowej (np. studiów podyplomowych), której realizacja rozpoczęła się przed zgłoszeniem chęci udziału w projekcie i podpisaniem umowy z Operatorem?

Nie, Operator zrefunduje jedynie koszt usługi rozwojowej, na którą została podpisana umowa wsparcia.

Usługa rozwojowa została odwołana, czy mogę skorzystać z innej usługi?

Operator Techpal podpisuje z przedsiębiorcą umowę wsparcia na konkretną usługę.
W przypadku rezygnacji z udziału lub odwołania usługi przez jej realizatora przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora. Informacja taka powinna zostać przekazana w formie pisemnej na adres operator@techpal.com.pl Skorzystanie z innej usługi wymaga podpisania aneksu do umowy wsparcia, fakt ten musi być poprzedzony diagnozą potrzeb rozwojowych, weryfikacją zgodności tematyki nowej usługi rozwojowej z celem biznesowym przedsiębiorstwa oraz akceptacją Karty usługi przez Operatora.

Należy wziąć pod uwagę, że chęć udziału w danej usłudze rozwojowej przedsiębiorca powinien zgłosić nie później niż na 21 dni przez upływem terminu rekrutacji na wybraną usługę określonego w Karcie usługi opublikowanej w BUR. W przypadku przekroczenia tego terminu Operator może odmówić podpisania umowy wsparcia (lub aneksu do umowy wsparcia) na tę usługę.

Dokonanie zapisu na usługę rozwojową, która nie jest ujęta w umowie lub w aneksie do umowy wsparcia będzie skutkowało odmową refundacji.

Czy muszę korzystać z usług jednego Operatora?

Nie, przedsiębiorca na każdym etapie korzystania ze wsparcia może ubiegać się o dofinansowanie u różnych Operatorów PSF.

Niedozwolone jest ubieganie się o dofinansowanie i podpisanie umowy wsparcia na te same koszty, czyli otrzymanie refundacji kosztów udziału konkretnej osoby w konkretnej usłudze od więcej niż jednego Operatora.

Operator Techpal będzie weryfikował fakt nieubiegania się o dofinansowania na te same koszty oświadczeniem składanym przez przedsiębiorcę.

Czy uczestnikiem projektu może być rolnik/nauczyciel/pracownik dużego przedsiębiorstwa?

Umowa wsparcia podpisywana jest wyłącznie z przedsiębiorcami (firmami z sektora MŚP), które kierują do udziału w usługach rozwojowych swoich pracowników.

Rolnik, który prowadzi działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) może być uczestnikiem projektu – może podpisać umowę wsparcia i kierować siebie lub swoich pracowników na usługi rozwojowe. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą niezarejestrowaną w ww. rejestrach nie mogą być uczestnikami projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”.

Nauczyciel zatrudniony wyłącznie w placówce oświatowej, której organem prowadzącym jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) nie może być uczestnikiem projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”, ponieważ ich pracodawca nie spełnia warunków udzielenia wsparcia w ramach projektu (niespełnianie warunków MŚP).

Nauczyciel zatrudniony w placówce oświatowej, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna może być uczestnikiem projektu, o ile pracodawca spełnia warunki uznania go za przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Pracownicy dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 osób) nie mogą brać udziału w projekcie.

Ile czasu będę czekać na refundację?

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego i poprawnego wniosku refundacyjnego jego weryfikacja i dokonanie refundacji powinno trwać nie dłużej niż 14 dni roboczych. W przypadku dużej ilości złożonych wniosków refundacyjnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Operator będzie informował za pośrednictwem strony internetowej oraz na profilu Facebook.

Częścią wniosku refundacyjnego jest lista sprawdzająca. Jej wypełnienie nie jest obowiązkowe, ale ułatwi przedsiębiorcy złożenie kompletnego i poprawnego wniosku refundacyjnego. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia.

Złożenie niekompletnego, niepoprawnego Wniosku refundacyjnego będzie skutkować wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.