FAQs

Uczestnikami projektu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek). Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia (podpisaniem umowy z wsparcia z Operatorem) oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.   Przedsiębiorcy, których główna siedziba (zgodnie z dokumentem rejestrowym) znajduje się poza województwem warmińsko – mazurskim posiadają filię, delegaturę, oddział prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego mogą kierować do udziału w usługach rozwojowych wyłącznie pracowników zatrudnionych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Nie jest wystarczające złożenie oświadczenia, iż obszarem świadczenia pracy przez danego pracownika jest cały kraj, w tym na obszar województwa warmińsko – mazurskiego.

Pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP nie mogą otrzymać wsparcia bezpośrednio od Operatora. Umowa wsparcia podpisywana jest wyłącznie z przedsiębiorcami (firmami), które kierują do udziału w usługach rozwojowych swoich pracowników. Poinformuj pracodawcę o możliwości uzyskania refundacji do 80% kosztów usługi rozwojowej i poproś o skierowanie na wybraną usługę, której realizacja pozwoli na osiągnięcie celu biznesowego określonego przez przedsiębiorstwo.

Co do zasady nie istnieje ograniczenie dotyczące tematyki, zakresu i rodzaju usług rozwojowych, których koszty mogą zostać częściowo (do 80%) zrefundowane przedsiębiorcom. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ ) oznaczone symbolem  w polu „Możliwość dofinansowania”.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi.

Wyższy – maksymalnie 80% poziom dofinansowania uzyska przedsiębiorstwo które spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach (tylko na osoby spełniające wymogi wieku lub wykształcenia),
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
 • uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Podane poziomy dofinansowania dotyczą przedsiębiorstw, które ubiegają się o pomoc de minimis.

Wyższy poziom wsparcia nie dotyczy usług doradczych, które finansowane są na poziomie 50%.

Mikro i małe przedsiębiorstwa uzyskują 80% dofinansowanie bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Średnie przedsiębiorstwo które chce ubiegać się o 80% dofinansowanie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • prowadzić działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach (tylko na osoby spełniające wymogi wieku lub wykształcenia),
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
 • uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Nie, w województwie warmińsko – mazurskim nie zostały określone limity w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę aby cena usługi rozwojowej realizowanej za pośrednictwem BUR nie odbiegała od ceny rynkowej takiego samego lub podobnego szkolenia czy usługi doradczej realizowanych na wolnym rynku.

Operator Techpal zastrzega sobie możliwość odmowy podpisania umowy wsparcia na usługę, co do której wartości powstaną uzasadnione wątpliwości, że cena ustalona przez podmiot realizujący usługę rozwojową znacznie przekracza cenę rynkową.

W związku z koniecznością zrealizowania wskaźników kluczowych w projekcie, czyli objęcie wsparciem pracowników w wieku 50  lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach Operator Techpal zastrzega sobie prawo do podpisywania w pierwszej kolejności umów
z przedsiębiorcami, którzy kierują do udziału w usługach rozwojowych osoby spełniające kryterium wieku i/lub wykształcenia.

Tak, w przypadku Operatora Techpal zmianie uległy wzory dokumentów stosowanych w trakcie realizacji projektu. Nie ma możliwości „przeniesienia” dokumentacji przedsiębiorstwa i jego pracowników z jednego z zakończonych w dniu 31.03.2019 r. projektów.

Nie, limit 70 000 zł refundacji dla 1 przedsiębiorstwa dotyczy całego okresu programowania. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 10.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury okres ten został określony na lata 2016 – 2023.

Nie, limit 70 000 zł refundacji dla 1 przedsiębiorstwa (niezależnie od formy udzielanej pomocy) dotyczy całego okresu programowania. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 10.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury okres ten został określony na lata 2016 – 2023.

Nie, uczestnikami indywidualnymi (uczestnikami szkolenia, studiów podyplomowych, procesu doradczego itd.) mogą być osoby skierowane do udziału w usłudze rozwojowej przez pracodawcę niezależnie od formy zaangażowania.

Należy jednak pamiętać, że osoba kierowana do udziału w usłudze rozwojowej musi być pracownikiem danego przedsiębiorstwa od momentu podania jego danych na etapie ubiegania się przez MŚP o dofinansowanie w ramach projektu do dnia zakończenia usługi rozwojowej.

Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu i poprawności zatrudnienia osób kierowanych do udziału w usługach rozwojowych. Operator może np. poprosić przedsiębiorcę o przedłożenie potwierdzenia zarejestrowania pracownika w ZUS
i odprowadzenia należnych składek. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie.

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

mikroprzedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

małe przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro

średnie przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć w poradniku „Nowa definicja MŚP” oraz w „Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” wydanych przez Komisję Europejską. Obie publikacje można pobrać tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/).

W razie wątpliwości, w przypadkach skompilowanych można również skorzystać
z kwalifikatora MŚP, narzędzia przygotowanego przez PARP, które dostępne jest tutaj (https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Operator nie dokonuje kwalifikacji przedsiębiorstw, weryfikuje jedynie dane przedstawione przez przedsiębiorców. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dołożenia wszelkiej staranności w określaniu statusu przedsiębiorstwa. Operator może poprosić o szczegółowe wyjaśnienia związane ze sposobem ustalania kategorii MŚP. Niepoprawne zakwalifikowanie swojego przedsiębiorstwa do kategorii MŚP mające na celu uzyskanie dofinansowania może skutkować odmową podpisania umowy wsparcia oraz, w przypadku, gdy wsparcie zostanie udzielone na podstawie błędnych założeń, koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji wraz z należnymi odsetkami.

Wyróżniamy trzy kategorie zależności podmiotów: samodzielne (niezależne), partnerskie oraz powiązane.

 

Przedsiębiorstwo SAMODZIELNE:

 • nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów,
 • posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, i/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w tym przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa POWIĄZANE– przedsiębiorstwa pozostające w co najmniej jednym ze związków:

 • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza/członka LUB
 • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość organu administracyjnego/zarządzającego/nadzorczego innego przedsiębiorstwa LUB
 • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem/postanowień w statucie/ umowie spółki LUB
 • przedsiębiorstwo będące akcjonariuszem/udziałowcem/członkiem innego przedsiębiorstwa na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami/udziałowcami/ członkami tego przedsiębiorstwa samodzielnie kontroluje większość praw głosu akcjonariuszy/udziałowców/członków w tym przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa PARTNERSKIE – wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 zał. Nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, i między którymi zachodzą następujące związki:

 • przedsiębiorstwo wyższego szczebla posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3 co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa niższego szczebla lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

W celu ustalenia, do jakiej z tych kategorii zalicza się Twoje przedsiębiorstwo, musisz wziąć pod uwagę rodzaj i zakres relacji, łączących je z innymi podmiotami.

Najpierw ustal, czy zachodzi jakakolwiek z poniższych relacji.

WAŻNE!

Uwzględnij relacje zachodzące w obu kierunkach, tj. zarówno ze strony Twojego przedsiębiorstwa (np. jest udziałowcem), jak i ze strony innych podmiotów (np. posiadają udziały w Twoim przedsiębiorstwie).

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Uwzględnij, czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem
a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi:

 • posiadane udziały/akcje w innym podmiocie
 • korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w innym podmiocie
 • możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu
 • wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie
  z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.
 • wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej

Relacja za pośrednictwem osoby fizycznej – jeśli jesteś prezesem Twojego przedsiębiorstwa,
a jednocześnie np. zasiadasz w zarządzie innego podmiotu lub jesteś jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez Twoją osobę podmioty te są powiązane. Zauważ, że uwzględnia się tylko takie relacje, w przypadku których osoba fizyczna wywiera dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że taka osoba musi mieć możliwość decydowania
o działaniach tego podmiotu, wybierania albo wpływania na wybór jego władz itp.

Przynależność do konkretnej kategorii zależności jest warunkowana skalą powyższych relacji, np. wielkością udziałów i stopniem wpływu na inny podmiot.

< 25% Samodzielne 25-50% Partnerskie > 50% Powiązane

ZAUWAŻ!

Do ustalenia wielkości zatrudnienia oraz odpowiednich parametrów finansowych powinieneś wziąć pod uwagę:

 • w przypadku przedsiębiorstw samodzielnych – dane wyłącznie Twojego przedsiębiorstwa
 • w przypadku przedsiębiorstw partnerskich – 100% danych Twojego przedsiębiorstwa
  i odpowiadający wielkości relacji z innym przedsiębiorstwem procent danych tego podmiotu

Zauważ, że jeśli w łańcuchu relacji na dwóch kolejnych ogniwach pojawia się relacja partnerstwa, nie uwzględniasz danych podmiotu będącego partnerem Twojego partnera
(w naszym przykładzie sytuacja podmiotu E).

 • W przypadku przedsiębiorstw powiązanych – 100% odpowiednich danych Twojego przedsiębiorstwa i wszystkich przedsiębiorstw, z którymi jesteś powiązany.

Nawet jeśli samodzielnie inne podmioty posiadają w Twoim przedsiębiorstwie udziały nieznaczne, które wskazywałyby na samodzielność Twojego przedsiębiorstwa, ale pozostają ze sobą w relacji powiązania, musisz uwzględnić w obliczeniach także ich dane.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć w poradniku „Nowa definicja MŚP” oraz w „Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” wydanych przez Komisję Europejską. Obie publikacje można pobrać tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/).

W razie wątpliwości, w przypadkach skompilowanych można również skorzystać
z kwalifikatora MŚP, narzędzia przygotowanego przez PARP, które dostępne jest tutaj (https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niebędących jednocześnie wspólnikami np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż posiadają status przedsiębiorstwa samodzielnego. Należy jednak swoją sytuacje rozpatrywać indywidualnie i wziąć pod uwagę wszelkie możliwe zależności, o których Operator nie ma wiedzy.

 

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Operator nie dokonuje kwalifikacji przedsiębiorstw, weryfikuje jedynie dane przedstawione przez przedsiębiorców. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dołożenia wszelkiej staranności w określaniu statusu przedsiębiorstwa. Operator może poprosić o szczegółowe wyjaśnienia związane ze sposobem ustalania kategorii MŚP. Niepoprawne zakwalifikowanie swojego przedsiębiorstwa do kategorii MŚP mające na celu uzyskanie dofinansowania może skutkować odmową podpisania umowy wsparcia oraz, w przypadku, gdy wsparcie zostanie udzielone na podstawie błędnych założeń, koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji wraz z należnymi odsetkami.

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić poziom dotychczas otrzymanej pomocy de minimis na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary wybierając funkcję „Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta”. Należy podać NIP przedsiębiorstwa, wybrać interesujący nas przedział czasu (sugeruje się wybranie okresu ostatnich 3 lat) oraz zaznaczenie pola „tylko de minimis”.

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

UWAGA!

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR.

Za prawidłowość i kompletność ww. sprawozdań odpowiadają wyłącznie podmioty je sporządzające. Ze względu na fakt, iż jedynie te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań, w celu wyjaśnienia zauważonych błędów należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami udzielającymi pomocy.

Nie, co do zasady koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (sekcja 6.13 punkt 1) podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Tak, przedsiębiorca, który ubiega się o refundację kosztów usługi rozwojowej po spotkaniu diagnostycznym z doradcą mobilnym na którym zostanie wybrana konkretna usługa rozwojowa zobowiązany jest do zawarcia umowy na realizację usługi rozwojowej z wybranym podmiotem z BUR. Umowa może mieć charakter warunkowy, czyli jej postanowienia mogą wchodzić w życie w przypadku podpisania przez przedsiębiorcę umowy wsparcia na refundację kosztów udziału w usłudze rozwojowej.

Umowa taka musi zawierać zapisy o umożliwieniu Operatorowi lub osobom/instytucjom przez niego upoważnionym  przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi rozwojowej.

Prawidłowy, kompletny wniosek refundacyjny składać się musi z Formularza wniosku refundacyjnego (wzór dostępny jest na stronie internetowej Operatora), do którego należy dołączyć:

 1. kopię faktury za usługę rozwojową (ORAZ kopię faktury pro forma o ile dotyczy),
 2. potwierdzenie dokonania opłaty za fakturę,
 3. kopie dokumentów (zaświadczenie / certyfikat lub inne) potwierdzających ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika indywidualnego
 4. ankietę oceniającą usługę rozwojową wypełnioną przez przedsiębiorcę (ankieta instytucjonalna)
 5. ankiety oceniające usługę rozwojową zostały wypełnione przez WSZYSTKICH uczestników usługi (ankiety indywidualne)

Aby ułatwić przedsiębiorcom złożenie poprawnego, kompletnego wniosku refundacyjnego przygotowano listę sprawdzającą, która umieszczona jest na 3 stronie formularza Wniosku refundacyjnego. Wypełnienie listy sprawdzającej nie jest obowiązkowe, jest narzędziem pomocniczym dla przedsiębiorstwa składającego Wniosek refundacyjny.

Złożenie niekompletnego, niepoprawnego Wniosku refundacyjnego będzie skutkować wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

Faktura za usługę rozwojową musi zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. nazwę usługobiorcy,
 2. ID wsparcia zgodnie z podpisaną umową wsparcia,
 3. nazwę usługi rozwojowej (zgodną z Kartą usługi),
 4. numer usługi rozwojowej (zgodny z Kartą usługi),
 5. miejsce i termin realizacji usługi rozwojowej (zgodne z Kartą usługi i faktycznymi terminami realizacji usługi),
 6. liczbę godzin realizacji usługi rozwojowej (zgodną z Kartą usługi),
 7. listę uczestników indywidualnych biorących udział w usłudze rozwojowej

Dokumenty, które nie będą zawierać powyższych danych będą kierowane do poprawy, co skutkować będzie wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

Dokument (zaświadczenie/certyfikat lub inne) potwierdzający ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika indywidualnego musi zawierać co najmniej:

 1. nazwę usługobiorcy (tj. przedsiębiorstwa kierującego pracownika do udziału w usłudze rozwojowej)
 2. imię i nazwisko uczestnika usługi rozwojowej,
 3. ID wsparcia zgodnie z podpisaną umową wsparcia,
 4. nazwa usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi),
 5. numer usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi),
 6. termin realizacji usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi i faktycznymi terminami realizacji usługi),
 7. liczbę godzin realizacji usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi),
 8. informację na temat efektów uczenia się (w podziale na WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

Dokumenty, które nie będą zawierać powyższych danych będą kierowane do poprawy, co skutkować będzie wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

Nie, refundowane mogą być jedynie koszty usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych oznaczonych symbolem  w polu „Możliwość dofinansowania”. Warto jednak dowiedzieć się, czy firma szkoleniowa, która nie jest zarejestrowana w BUR nie planuje rejestracji lub nie znajduje się w trakcie weryfikacji przez Administratora BUR.

Nie, refundowane mogą być jedynie koszty usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych oznaczonych symbolem  w polu „Możliwość dofinansowania”. Zgłoszenie na usługę rozwojową musi być zrealizowane za pośrednictwem BUR, usługa musi być zrealizowana zgodnie z zapisami Karty Usługi, prowadzić do osiągnięcia określonych przez MŚP celów biznesowych oraz zakończyć się wypełnieniem ankiety oceniającej zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Tak. Co do zasady usługi rozwojowe powinny być realizowane na terenie Polski. Nie ma znaczenia miejsce realizacji usługi rozwojowej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie jest możliwe ubieganie się o refundację kosztów usługi rozwojowej, której cena zawiera koszt dojazdu na usługę rozwojową, parkingu, noclegu, czy całodziennego wyżywienia uczestnika usługi rozwojowej.

Co do zasady usługi rozwojowe powinny być realizowane na terenie Polski. Nie jest możliwe ubieganie się o refundację kosztów usługi rozwojowej, której cena zawiera koszt dojazdu na usługę rozwojową, parkingu, noclegu, czy całodziennego wyżywienia uczestnika usługi rozwojowej. Realizacja usługi rozwojowej poza terytorium Polski będzie każdorazowo, indywidualnie rozpatrywana.

Nie, Operator zrefunduje jedynie koszt usługi rozwojowej, na którą została podpisana umowa wsparcia.

Operator Techpal podpisuje z przedsiębiorcą umowę wsparcia na konkretną usługę.
W przypadku rezygnacji z udziału lub odwołania usługi przez jej realizatora przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora. Informacja taka powinna zostać przekazana w formie pisemnej na adres operator@techpal.com.pl Skorzystanie z innej usługi wymaga podpisania aneksu do umowy wsparcia, fakt ten musi być poprzedzony diagnozą potrzeb rozwojowych, weryfikacją zgodności tematyki nowej usługi rozwojowej
z celem biznesowym przedsiębiorstwa oraz akceptacją Karty usługi przez Operatora.

Należy wziąć pod uwagę, że chęć udziału w danej usłudze rozwojowej przedsiębiorca powinien zgłosić nie później niż na 21 dni przez upływem terminu rekrutacji na wybraną usługę określonego w Karcie usługi opublikowanej w BUR. W przypadku przekroczenia tego terminu Operator może odmówić podpisania umowy wsparcia (lub aneksu do umowy wsparcia) na tę usługę.

Dokonanie zapisu na usługę rozwojową, która nie jest ujęta w umowie lub w aneksie do umowy wsparcia będzie skutkowało odmową refundacji.

Nie, przedsiębiorca na każdym etapie korzystania ze wsparcia może ubiegać się
o dofinansowanie u różnych Operatorów WA – MA FUR System.

Niedozwolone jest ubieganie się o dofinansowanie i podpisanie umowy wsparcia na te same koszty, czyli otrzymanie refundacji kosztów udziału konkretnej osoby w konkretnej usłudze od więcej niż jednego Operatora.

Operator Techpal będzie weryfikował fakt nieubiegania się o dofinansowania na te same koszty oświadczeniem składanym przez przedsiębiorcę.

Umowa wsparcia podpisywana jest wyłącznie z przedsiębiorcami (firmami z sektora MŚP), które kierują do udziału w usługach rozwojowych swoich pracowników.

Rolnik, który prowadzi działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) może być uczestnikiem projektu – może podpisać umowę wsparcia i kierować siebie lub swoich pracowników na usługi rozwojowe. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą niezarejestrowaną w ww. rejestrach nie mogą być uczestnikami projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Nauczyciel zatrudniony wyłącznie w placówce oświatowej, której organem prowadzącym jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) nie może być uczestnikiem projektu „Klucz do usług rozwojowych”, ponieważ ich pracodawca nie spełnia warunków udzielenia wsparcia w ramach projektu (niespełnianie warunków MŚP).

Nauczyciel zatrudniony w placówce oświatowej, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna może być uczestnikiem projektu, o ile pracodawca spełnia warunki uznania go za przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Pracownicy dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 osób) nie mogą brać udziału w projekcie.

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego i poprawnego wniosku refundacyjnego jego weryfikacja i dokonanie refundacji powinno trwać nie dłużej niż 14 dni roboczych. W przypadku dużej ilości złożonych wniosków refundacyjnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Operator będzie informował za pośrednictwem strony internetowej oraz na profilu Facebook.

Częścią wniosku refundacyjnego jest lista sprawdzająca. Jej wypełnienie nie jest obowiązkowe, ale ułatwi przedsiębiorcy złożenie kompletnego i poprawnego wniosku refundacyjnego. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia.

Złożenie niekompletnego, niepoprawnego Wniosku refundacyjnego będzie skutkować wydłużeniem terminu weryfikacji oraz wypłaty refundacji.

Load More