O projekcie

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców w ramach Warmińsko – Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.

TECHPAL Sp. z o. o. na podstawie umowy nr RPWM.10.06.00-28-0003/18 o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych” zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie pełni funkcję jednego z Operatorów. Środki dostępne są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem projektu „Klucz do usług rozwojowych” jest wzrost kwalifikacji i/lub kompetencji
1 200 pracowników i pracodawców (w tym 660 kobiet) zatrudnionych w 1 043 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które osiągnęły swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w usługach rozwojowych świadczonych w oparciu o podejście popytowe w okresie od kwietnia 2019 r. do grudnia 2022 r.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub oddział na terenie województwa warmińsko – mazurskiego prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego przez co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia w ramach projektu.

Usługami rozwojowymi mogą zostać objęci wyłącznie pracownicy świadczący pracę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej:

 • 1 043 MŚP z województwa warmińsko – mazurskiego,
 • 1 200 osób (660K)
 • 384 pracowników w wieku 50 lat i więcej
 • 576 pracowników o niskich kwalifikacjach
 • 468 MŚP mających swoją siedzibę/filię/oddział i prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz)

Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw mogą w latach 2016 – 2023 otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na zakup usług rozwojowych w wysokości do 70 000 zł.

Nasi mobilni doradcy pomogą przejść przez procedurę ubiegania się o dofinansowanie, doradzą jak znaleźć się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i wybrać usługę rozwojową dopasowaną do potrzeb
i celu biznesowego danego przedsiębiorstwa.

„Klucz do usług rozwojowych” w 5 KROKACH:

KROK 1. Zgłoś się do nas –wypełnij formularz rekrutacyjny.

Formularz możesz pobrać ze strony internetowej (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/ )

PAMIĘTAJ! Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z Regulaminem udziału
w projekcie „Klucz do usług rozwojowych” dostępnym tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/) oraz z FAQ zamieszczonymi tutaj (http://operator.techpal.com.pl/faqs/ )

KROK 2. Spotkaj się z mobilnym doradcą, który pomoże przeanalizować potrzeby szkoleniowe, założyć profil na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych – szkolenie, doradztwo, studia podyplomowe, coaching – wybór należy od Ciebie.

Wybrana usługa rozwojowa musi prowadzić do osiągnięcia celu biznesowego określonego przez przedsiębiorcę.

KROK 3. Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej.

KROK 4.  Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę za tę usługę. Po zakończeniu usługi koniecznie oceń usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych.

KROK 5. Zgłoś się do nas po refundację nawet 80% poniesionych kosztów usługi rozwojowej.

Wniosek refundacyjny możesz pobrać tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/)

 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wysokość dofinansowania wynosi 50% lub 80% kosztów usługi.

Dofinansowanie na poziomie 50% mogą otrzymać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Aby uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz);
 • objęcie usługami rozwojowymi własnych pracowników powyżej 50 roku życia i/lub pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • prowadzenie działalności przyczyniającej się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (w naszym województwie to ekonomia wody, meblarstwo i żywność wysokiej jakości);
 • posiadanie statusu przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (firma odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie
  w okresie trzech kolejnych lat);
 • korzystanie z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • uzyskanie wsparcia w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Wyższy poziom dofinansowania nie dotyczy usług doradczych niezależnie od spełniania warunków uzyskania 80% dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Wartość projektu: 16 629 457,52 zł

Wartość dofinansowania: 14 131 580,81 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.