REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAJE CZASOWO WSTRZYMANA

Informujemy, iż do biura Operatora wpłynęło już PONAD 💯 nowych Formularzy zgłoszeniowych. 😱😳😱
#ni🚀⚡🚀

W związku z tym w dniu 6 GRUDNIA o godzinie 15:30 rekrutacja do projektu ZOSTAJE CZASOWO WSTRZYMANA.❌🔚❌
Dokumenty, które wpłyną do Operatora PO tym TERMINIE nie będą podlegały rejestracji i weryfikacji. 🕒⏰⌛

O wznowieniu rekrutacji informować 💬💻💬będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorców, którzy mają siedzibę/oddział/delegaturę ORAZ prowadzą działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze (Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz) LUB kierują do udziału w usługach rozwojowych osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Pamiętajcie – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe.

WZNAWIAMY przyjmowanie zgłoszeń

3… 2… 1… START ❗❗❗
Mamy dla Was mikołajkową 🎅🎄🎁 niespodziankę – WZNAWIAMY przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych”.

Obowiązujące wzory dokumentów rekrutacyjnych 📝📄📜znajdziecie na stronie Operatora (http://operator.techpal.com.pl/ ) w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.
Przed wypełnieniem dokumentów zapoznajcie 🔎📋🔎się z Regulaminem udziału w projekcie ORAZ instrukcjami poprawnego wypełniania dokumentów.

Przypominamy, że rozpatrzeniu podlegać będą WYŁĄCZNIE kompletnie wypełnione Formularze zgłoszeniowe. W Formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić ✏✏✏WSZYSTKIE pola. W przypadku, gdy informacje konieczne do umieszczenia w danym polu nie odnoszą się do sytuacji przedsiębiorstwa składającego Formularz zgłoszeniowy należy wpisać „nie dotyczy”. Niekompletne Formularze będą kierowane do uzupełnienia, co wydłuży okres weryfikowania dokumentów zgłoszeniowych.

Pamiętajcie – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA ‼❌‼otrzymania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Operator zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania 🔚❌🔚rekrutacji, o czym informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.🔑🔒🔐

Powodzenia‼💪👍

Karty usług

Przyszedł czas na informację o kartach usług. Temat rzeka. Moglibyśmy napisać o tym książkę, albo dwie, albo całą bibliotekę… 

Pamiętajcie, że Operator nie podpisuje umów wsparcia na usługi, których karty opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych są niepoprawnie wypełnione, zawierają błędy lub niespójne informacje. 

Zadajcie sobie trochę trudu i zapoznajcie się z zapisami karty usługi, przy wyborze usługi rozwojowej nie bazujcie wyłącznie na informacjach przekazywanych przez podmioty realizujące usługi (firmy szkoleniowe). 

Operator nie podpisze umowy wsparcia, jeśli:

  • cel (edukacyjny i/lub biznesowy) usługi nie jest spójny z programem i efektami usługi,
  • usługa nie jest dopasowana do grupy docelowej,
  • w karcie usługi nie zostały umieszczone informacje o efektach kształcenia, tj. wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych, które uczestnik nabędzie w trakcie usługi,
  • harmonogram usługi nie został prawidłowo uzupełniony,
  • informacje o osobach prowadzących usługę ograniczają się do ogólnych stwierdzeń, np. „specjalista w swojej dziedzinie”.

Pamiętajcie, że Operator NIE PODPISUJE umów wsparcia na usługi, których cena odbiega od cen rynkowych podobnych usług oferowanych na rynku komercyjnym. 

Szanujcie swoje pieniądze. Pamiętajcie, że limit dofinansowania obowiązuje do 2023 roku. 

Jeśli nie zdecydowalibyście się na zakup danej usługi bez dofinansowania za podaną w karcie usługi cenę, prawdopodobnie nie jest ona tyle warta. 

Weźcie pod uwagę fakt, że wysokospecjalistyczne usługi branżowe będą droższe od szkoleń ogólnych. Rozwój tzw. kompetencji „miękkich” jest bardzo ważny, kluczowy w niektórych przypadkach, lecz zwróćcie szczególną uwagę na zakres merytoryczny takich usług. Operator NIE PODPISZE umowy wsparcia np. na zamknięte szkolenie, którego głównym tematem opisanym w karcie usługi jest „czyste biurko”, a uczestnikami mają być pracownicy kuchni lub indywidualne, zamknięte szkolenie z komunikacji w zespole pracowniczym z przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników.

Wybór tzw. usługi zamkniętej, zwykle droższej od usługi otwartej, jest szansą dla przedsiębiorcy na zamówienie usługi „szytej na miarę”, rzeczywiście dopasowanej do potrzeb danej firmy. Pamiętajcie, że nawet działanie w tej samej branży nie oznacza takich samych potrzeb rozwojowych. 

Wszystkie stwierdzone przez Operatora nieprawidłowości, uchybienia, rażące naruszenia Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, fakt oferowania usług rozwojowych po zawyżonych cenach czy niedopasowanie zakresu merytorycznego do opisanej grupy docelowej są zgłaszane za pośrednictwem IZ RPO WiM (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego)  Administratorowi Bazy Usług Rozwojowych (PARP).

Wybierajcie mądrze. Trzymamy za Was kciuki.

Spotkania z doradcą mobilnym

Pytacie, czy spotkanie z doradcą mobilnym jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. 

TAK

Na Operatorze ciąży obowiązek zweryfikowania, czy usługa rozwojowa wybrana przez przedsiębiorcę jest związana z prowadzoną działalnością, czy udział w niej przyczyni się do rozwoju firmy oraz jaki  CEL BIZNESOWY zostanie osiągnięty dzięki uczestnictwu w szkoleniu. 

Doradca mobilny SPRAWDZI w trakcie diagnozy, czy zasadne jest przyznanie dofinansowania na wybraną usługę rozwojową. 

Prosimy, przygotujcie się do takiego spotkania. 

Jeśli na etapie składania Formularza zgłoszeniowego znaliście tytuł, numer i termin wybranego szkolenia przed spotkaniem zapoznajcie się z kartą usługi opublikowaną w BUR, z programem szkolenia, z jego harmonogramem. Poznajcie jego zakres. Zastanówcie się dlaczego wybraliście właśnie taką usługę, w jakich sytuacjach zawodowych wykorzystacie wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia. 

Przedsiębiorca, który nie będzie potrafił uzasadnić potrzeby udziału w wybranym szkoleniu NIE OTRZYMA dofinansowania w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych”. Mówcie o konkretnych korzyściach, unikajcie ogólników. Pamiętajcie, że fakt otrzymania dofinansowania na daną usługę przez jednego przedsiębiorcę nie oznacza, że wszyscy wnioskujący otrzymają takie dofinansowanie. Wybrana usługa MUSI BYĆ ZGODNA z zakresem prowadzonej działalności oraz z zajmowanym stanowiskiem lub funkcją pełnioną w przedsiębiorstwie. 

Przygotujcie wcześniej dokumenty dodatkowe, zestawienia, wyjaśnienia, jeśli o takie poprosiliśmy. 

Termin spotkania diagnostycznego ZAWSZE jest uzgadniany z przedsiębiorcą bezpośrednio przez przydzielonego doradcę mobilnego. Biuro projektu nie prowadzi kalendarzy wszystkich doradców. 

Jeśli wiecie, że nie będziecie mogli spotkać się z doradcą mobilnym w umówionym czasie skontaktujcie się z nim, POINFORMUJCIE o konieczności zmiany terminu lub godziny. Pamiętajcie jednak, że kolejny wolny termin spotkania może być ODLEGŁY.

Umowa z instytucją świadczącą usługę rozwojową

Przypominamy, że do zawarcia umowy z wsparcia 📝na refundację części kosztów udziału w usługach rozwojowych niezbędne jest przedstawienie Operatorowi kopii umowy z instytucją świadczącą usługę rozwojową.

Umowa 📄 ta może mieć charakter warunkowy, uzależniający udział przedsiębiorcy i jego pracowników w usłudze rozwojowej pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Umowa musi zawierać zapisy dotyczące umożliwienia Operatorowi bądź upoważnionym przez niego instytucjom lub osobom przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi rozwojowej.

Pamiętajcie o złożeniu wniosku refundacyjnego!

Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku refundacyjnego w terminie do 21 dni od zakończenia usługi rozwojowej.
W sytuacjach nieprzewidzianych wcześniej, na które MŚP nie ma wpływu termin może zostać przesunięty, ale poprosimy wtedy o wyjaśnienie.

Przypominamy – wniosek refundacyjny składacie za każdą usługę rozwojową (szkolenie, proces doradczy itp.) oddzielnie. Przed złożeniem wniosku upewnijcie się, że dołączyliście wszystkie wymagane dokumenty – kopię faktury, dowód zapłaty, kopie zaświadczeń/certyfikatów/raportów doradczych.
Instrukcję i wskazówki jak złożyć poprawny wniosek refundacyjny znajdziecie na naszej stronie internetowej. W przypadku pytań, wątpliwości możecie również odwiedzić nas w biurze projektu, punkcie obsługi klienta, zadzwonić lub napisać e-mail. Pomożemy 🙂

Jeśli wnioski refundacyjne będą wpływać do nas płynnie, bez opóźnień i błędów będziemy mogli sprawniej przekazywać przedsiębiorcom kolejne fundusze.

Ustawcie przypominajkę w kalendarzu, zapiszcie na kolorowej karteczce.

Postarajcie się, dacie radę

Z powodu bardzo dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły do biura Operatora
z dniem 23 sierpnia 2019 roku rekrutacja do projektu zostaje wstrzymana.

W związku z napływem dużej ilości formularzy zgłoszeniowych czas oczekiwania na rejestrację jak i weryfikację dokumentów może ulec wydłużeniu.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

W Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego pomyślmy ciepło o twórcach Bazy Usług Rozwojowych. 😉

Bez istnienia BUR nie byłoby możliwe korzystanie z podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych, a tym samym ubiegania się o refundację kosztów udziału przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach, doradztwie czy studiach podyplomowych.

W 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpiła Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Z okazji tego wydarzenia na całym świecie organizuje się najróżniejsze imprezy poświęcone nowym technologiom. Sprawdźcie czy w Waszym mieście nie odbywa się takie wydarzenie.

Dziś Dzień Niezapominajki

Dziś Dzień Niezapominajki, którego pomysłodawca był dziennikarz radiowej Jedynki Andrzej Zalewski.
Niezapominajka jest symbolem pamięci, jest też kwiatem stanowym Alaski. Kto by pomyślał? 😉
Dziś szczególnie pamiętajcie o rzeczach ważnych i pilnych, o tych mniej ważnych przypomnijcie sobie jutro 🙂