Podwykonawstwo usług rozwojowych

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych § 7 Prawa i obowiązki Dostawcy Usług podwykonawstwo określane jest w następujący sposób:

 1. Dostawca Usług nie może powierzyć realizacji całości Usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych innym Dostawcom Usług.
 2. Dostawca Usług może powierzyć realizację części Usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych, niebędącej czynnościami pomocniczymi, wyłącznie Dostawcom Usług posiadającym uprawnienia do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 27 i 28.
 3. Powierzenie, o którym mowa w ust. 26, dotyczyć może również walidacji, pod warunkiem, że stanowi integralną część Usługi szkoleniowej, z zastrzeżeniem ust. 31.
 4. Dostawca Usług może powierzyć realizację części Usługi rozwojowej osobom prowadzącym wskazanym w Karcie Usługi, nieposiadającym uprawnień do publikowania usług w BUR. Osoby te muszą być wystawcami dokumentów księgowych dotyczących części Usługi rozwojowej powierzonej do realizacji.
 5. Dostawca Usług może powierzyć realizację czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji Usługi rozwojowej i nieobejmujących jej istotnych elementów Dostawcy Usług nieposiadającemu uprawnień do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych.

Operator weryfikuje karty usług pod względem podwykonawstwa i wszelkie niejasności kierowane są bezpośrednio do PARP-u.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Refundacja kursów na operatora drona

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają ubiegać się o refundację usługi rozwojowej przygotowującej do pilotowania drona, powinni:

– wybierać w Bazie Usług Rozwojowych tylko dostawców usług wpisanych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako firma szkoleniowa;

– prowadzący i walidujący usługę rozwojową powinni być szkoleniowcami certyfikowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dostawca usługi i karta usługi nie spełniająca tych kryteriów dyskwalifikuje usługę rozwojową do uzyskania refundacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę, korzystając z Funduszy Europejskich

W imieniu Organizatorów zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnej konferencji „Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę, korzystając z Funduszy Europejskich”.

 • Chcesz wiedzieć jak wykorzystywać najnowsze technologie do rozwoju firmy?
 • Zastanawiasz się jak łączyć biznes z działaniami na rzecz ochrony klimatu?
 • Nie wiesz jeszcze jak pozyskiwać, na co przeznaczać i jak rozliczać Fundusze Europejskie dostępne dla przedsiębiorstw?

Szczegóły:
o DATA: 21.03.2024, czwartek
o GODZINA: 10:00-14:00 (rejestracja od 9:30)
o MIEJSCE: Olsztyn, Restauracja „Przystań”, Żeglarska 3
o WSTĘP: bezpłatny po wcześniejszej rejestracji

Liczba miejsc jest ograniczona.
Zarejestruj się już dziś na – https://koalicjadlainnowacji.pl/konferencja/

Organizatorem konferencji jest Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji. Partnerami wydarzenia są:

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • BGK
 • PARP
 • Fundacja Inicjatywy Firm Rodzinnych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Więcej informacji: https://invest.warmia.mazury.pl/wydarzenie/innowacyjne-rozwiazania-wspierajace-msp-rozwin-swoja-firme-korzystajac-z-funduszy-europejskich/

Czasowe zawieszenie rekrutacji

Przedsiębiorco!

Od dnia 08.03.2024 od godz. 15.00, Operator czasowo zawiesza rekrutację na czas nieokreślony.

Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie zawieszonego naboru nie są rejestrowane i weryfikowane. Rejestracja i weryfikacja nastąpi po odwieszeniu naboru i zweryfikowaniu przez Operatora Formularzy zgłoszeniowych, które zostaną złożone w trakcie otwartego naboru.

Przypominamy, że rejestrowane są komplety dokumentów zgłoszeniowych (zgodnie z Regulaminem projektu) zawierające również listę usług. Dokumenty nie kompletne i nie uzupełnione w określonym czasie, nie będą podlegały rejestracji i pozostają bez rozpatrzenia. Przedsiębiorca ponownie będzie musiał złożyć komplet dokumentów.

Informacja o wznowieniu rekrutacji będzie dostępna na niniejszej stronie oraz w mediach społecznościowych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Aktualne dokumenty zgłoszeniowe

Szanowni Przedsiębiorcy,

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane aktualne dokumenty zgłoszeniowe do projektu oraz Regulamin.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją zgłoszeniową i korzystanie z nowych wzorów dokumentów.

Prosimy o poświęcenie dużej uwagi Regulaminowi, który określa warunki i wymagania uczestnictwa w projekcie.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Aktualizacja dokumentacji projektowej

Przedsiębiorcy,

Informujemy, że trwa aktualizacja Regulaminu projektu i dokumentów zgłoszeniowych.

Przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć dokumenty zgłoszeniowe proszeni są o pobieranie aktualnych formularzy i dokumentów, które będą dostępne w najbliższych dniach.

Informacja o nowych wzorach dokumentów będzie dostępna na stornie internetowej Operatora i w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorcy, na prośbę Operatora, którzy już złożyli dokumenty zgłoszeniowe, będą proszeni do składania dokumentacji finansowej i zatrudnieniowej weryfikującej poprawność przedstawianych przez przedsiębiorcę danych w dokumentach zgłoszeniowych.

Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych

W związku z wpływającymi dokumentami zgłoszeniowymi od przedsiębiorców, informujemy że w pierwszej kolejności weryfikacji podlegają dokumenty zawierające Listę usług z podaną usługą rozwojową, która odbywa się w terminie druga połowa marca-kwiecień 2024 dla nowo weryfikowanych przedsiębiorców.

Dokumenty zgłoszeniowe niezawierające Listy usług, lub Lista usług zawiera usługę rozwojową rozpoczynającą się w późniejszym terminie, są rozpatrywane w następnej kolejności.

Wystartowaliśmy!!!


Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do Biura projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn).

Formularze zgłoszeniowe, można również przesyłać w formie skanu na adres: operator@techpal.com.pl

UWAGA! Przedsiębiorcy, którzy wybiorą elektroniczną formę składania dokumentów zgłoszeniowych w formie skanu zobowiązani są do dostarczenia oryginału Formularza w wersji papierowej na późniejszym etapie realizacji projektu zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie.

W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi, kiedy mogą rozpoczynać się usługi rozwojowe z dofinansowaniem, INFORMUJEMY – planowane usługi rozwojowe, powinny się rozpoczynać nie wcześniej, niż w drugiej połowie stycznia 2024.

Do tego czasu, złożone dokumenty zgłoszeniowe, będą mogły być przez nas weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, poprawiane przez przedsiębiorców w razie popełnienia ewentualnych błędów i przygotowywane do podpisania umów refundacyjnych.

Powodzenia 🙂