Nabór do projektu – otwarty i ciągły

Przedsiębiorco,

W związku z licznymi pytaniami, które kierowane są do Operatora, informujemy że nabór do projektu jest otwarty i prowadzony jest w sposób ciągły w okresie 10.2023 r. – 12.2026 r. lub do wyczerpania dostępnych dla Operatora środków pieniężnych przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych.

O wcześniejszym zakończeniu naboru czy jego czasowym zawieszeniu Operator poinformuje na stronie internetowej www.operator.techpal.com.pl

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Operator ma prawo do czasowego zawieszenia rekrutacji, a także rozpatrywania w pierwszej kolejności Formularzy zgłoszeniowych MŚP, które:
a) świadczą/planują świadczyć usługi dla osób wymagających opieki długoterminowej;
b) planują ubieganie się o dofinansowanie usług rozwojowych w zakresie zielonych kwalifikacji lub kompetencji przyszłości;
c) prowadzą działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego;
d) planują ubieganie się o dofinansowanie usług rozwojowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przypominamy, że rejestrowane są KOMPLETY dokumentów zgłoszeniowych (zgodnie z Regulaminem projektu) zawierające również listę usług. Dokumenty niekompletne i nieuzupełnione w określonym czasie, nie będą podlegały rejestracji i pozostają bez rozpatrzenia. Przedsiębiorca ponownie będzie musiał złożyć komplet dokumentów.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych powinien zawierać:

  1. Formularz zgłoszeniowy MŚP,
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  3. Listę usług rozwojowych,
  4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem składek w ZUS i US,
  5. Dokumenty potwierdzające status przedsiębiorstwa (przynależność do sektora MŚP),
  6. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia,
  7. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika kierowanego do udziału w usłudze rozwojowej.

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są kliknij tu.

#FunduszeUE #FunduszeUnijne #Operatortechpal