Najczęściej pojawiające się wątpliwości

Poniżej przedstawiamy dwie, najczęściej pojawiające się wątpliwości, które są przekazywane przez Przedsiębiorców.

Koszt usługi nie może być większy niż roczny obrót

Mając na uwadze nowelizację przepisów dot. pomocy de mninimis, zapis dotyczący kosztów usługi rozwojowej nie przekraczającej rocznego obrotu z działalności firmy interpretujemy tak, iż chodzi o całkowitą wysokość wsparcia dla danej firmy w ramach Działania 7.5 FEWM w danym roku, czyli wartość wszystkich usług rozwojowych zaplanowanych dla danej firmy, która nie może przekroczyć rocznego obrotu firmy (bierzemy pod uwagę ostatni rok kalendarzowy).

Jeżeli dane MŚP działa krócej niż 12 m-cy, ale co najmniej 6 m-cy przed otrzymaniem wsparcia, to należy wyliczyć obrót za okres działalności gospodarczej firmy. Obrót będzie weryfikowany na podstawie formularza zgłoszeniowego MŚP wraz z dokumentami źródłowymi (za okres co najmniej sześciu miesięcy z zestawienia Książki Przychodów i Rozchodów lub co najmniej sześciu kolejnych miesięcznych zestawień z kasy fiskalnej).

Brak siedziby wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG

Jeśli w CEiDG nie wskazano siedziby, stałego/dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej nie stanowi to podstawy odmowy udzielenia wsparcia przez Operatora danemu MŚP .

W takim przypadku Operator opiera się na innych dokumentach świadczących o faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, np. podatki, ZUS, miejsce zamieszkania, umowy najmu lokalu. Operator może wystąpić o złożenie dowolnej liczby dokumentów, które umożliwią poprawną identyfikację prowadzenia działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Złożone dokumenty powinny pozwalać na jednoznaczną i nie budzącą wątpliwości ocenę spełnienia przez MŚP warunków uczestnictwa w projekcie.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (brak wskazania w CEiDG miejsca jej prowadzenia, a jedynie adres do korespondencji) – za siedzibę przedsiębiorstwa Operator może uznać rzeczywiste miejsce zamieszkania osoby prowadzącej tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, co nie zwalnia Operatora z powyższego obowiązku weryfikacji poświadczenia faktycznego wykonywaniu działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym np. odprowadzania podatków lub ZUS.

Operator rozpatruje każdy przypadek indywidualnie, zawsze biorąc pod uwagę możliwość uzyskania wsparcia przez Przedsiębiorcę.

#FunduszeUE #FunduszeUnijne #Operatortechpal