Podwykonawstwo usług rozwojowych

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych § 7 Prawa i obowiązki Dostawcy Usług podwykonawstwo określane jest w następujący sposób:

  1. Dostawca Usług nie może powierzyć realizacji całości Usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych innym Dostawcom Usług.
  2. Dostawca Usług może powierzyć realizację części Usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych, niebędącej czynnościami pomocniczymi, wyłącznie Dostawcom Usług posiadającym uprawnienia do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 27 i 28.
  3. Powierzenie, o którym mowa w ust. 26, dotyczyć może również walidacji, pod warunkiem, że stanowi integralną część Usługi szkoleniowej, z zastrzeżeniem ust. 31.
  4. Dostawca Usług może powierzyć realizację części Usługi rozwojowej osobom prowadzącym wskazanym w Karcie Usługi, nieposiadającym uprawnień do publikowania usług w BUR. Osoby te muszą być wystawcami dokumentów księgowych dotyczących części Usługi rozwojowej powierzonej do realizacji.
  5. Dostawca Usług może powierzyć realizację czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji Usługi rozwojowej i nieobejmujących jej istotnych elementów Dostawcy Usług nieposiadającemu uprawnień do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych.

Operator weryfikuje karty usług pod względem podwykonawstwa i wszelkie niejasności kierowane są bezpośrednio do PARP-u.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie