Więcej o: Aktualizacja Regulaminu projektu i dokumentów zgłoszeniowych – ważne

Aktualizacja Regulaminu projektu i dokumentów zgłoszeniowych – ważne

W dniu 22.05.2024 wprowadziliśmy istotne zmiany dotyczące wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej. Zmianie uległy dokumenty zgłoszeniowe oraz Regulamin projektu z wyjątkiem Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Prosimy o posługiwanie się nowymi dokumentami zgłoszeniowymi od dnia dzisiejszego oraz uważne zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Nabór trwa i zapraszamy do aplikowania mikro, małych i średnich Przedsiębiorców wpisujących się w kryteria Regulaminu projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Więcej o: Uruchomienie rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji

Przedsiębiorco!

Od dnia 22.04.2024 od godz. 10:00, Operator wznawia rekrutację na czas nieokreślony.

Przypominamy, że rejestrowane są komplety dokumentów zgłoszeniowych (zgodnie z Regulaminem projektu) zawierające również listę usług. Dokumenty nie kompletne i nie uzupełnione w określonym czasie, nie będą podlegały rejestracji i pozostają bez rozpatrzenia. Przedsiębiorca ponownie będzie musiał złożyć komplet dokumentów.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych powinien zawierać:

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. Lista usług,
 4. Zaświadczenia o nie zaleganiu w ZUS i US,
 5. Dokumenty potwierdzające statusu przedsiębiorstwa (przynależność do sektora MŚP),
 6. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia,
 7. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika kierowanego do udziału w usłudze rozwojowej.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Operator ma prawo do czasowego zawieszenia rekrutacji, a także rozpatrywania w pierwszej kolejności Formularzy zgłoszeniowych MŚP, które:
a) świadczą/planują świadczyć usługi dla osób wymagających opieki długoterminowej;
b) planują ubieganie się o dofinansowanie usług rozwojowych w zakresie zielonych kwalifikacji lub kompetencji przyszłości;
c) prowadzą działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego;
d) planują ubieganie się o dofinansowanie usług rozwojowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego MŚP stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu:
a) osobiście w Biurze projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;
b) pocztą lub kurierem, na adres Biura projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn);
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: operator@techpal.com.pl w postaci zeskanowanych dokumentów rekrutacyjnych podpisanych odręcznie lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym).

Zaleca się zapisywanie skanu dokumentów rekrutacyjnych w formacie .pdf. dla każdego dokumentu oddzielnie. Proszę nie łączyć dokumentów i nie rozdzielać na pojedyncze strony.
Dokumenty rekrutacyjne opatrzone podpisem kwalifikowanym i przesłane w formie elektronicznej uznaje się za oryginał.
Operator nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą e-PUAP.

Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z Regulaminem dostępnym tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w zakładce Zgłoś się do projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Podwykonawstwo usług rozwojowych

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych § 7 Prawa i obowiązki Dostawcy Usług podwykonawstwo określane jest w następujący sposób:

 1. Dostawca Usług nie może powierzyć realizacji całości Usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych innym Dostawcom Usług.
 2. Dostawca Usług może powierzyć realizację części Usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych, niebędącej czynnościami pomocniczymi, wyłącznie Dostawcom Usług posiadającym uprawnienia do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 27 i 28.
 3. Powierzenie, o którym mowa w ust. 26, dotyczyć może również walidacji, pod warunkiem, że stanowi integralną część Usługi szkoleniowej, z zastrzeżeniem ust. 31.
 4. Dostawca Usług może powierzyć realizację części Usługi rozwojowej osobom prowadzącym wskazanym w Karcie Usługi, nieposiadającym uprawnień do publikowania usług w BUR. Osoby te muszą być wystawcami dokumentów księgowych dotyczących części Usługi rozwojowej powierzonej do realizacji.
 5. Dostawca Usług może powierzyć realizację czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji Usługi rozwojowej i nieobejmujących jej istotnych elementów Dostawcy Usług nieposiadającemu uprawnień do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych.

Operator weryfikuje karty usług pod względem podwykonawstwa i wszelkie niejasności kierowane są bezpośrednio do PARP-u.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Refundacja kursów na operatora drona

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają ubiegać się o refundację usługi rozwojowej przygotowującej do pilotowania drona, powinni:

– wybierać w Bazie Usług Rozwojowych tylko dostawców usług wpisanych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako firma szkoleniowa;

– prowadzący i walidujący usługę rozwojową powinni być szkoleniowcami certyfikowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dostawca usługi i karta usługi nie spełniająca tych kryteriów dyskwalifikuje usługę rozwojową do uzyskania refundacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę, korzystając z Funduszy Europejskich

W imieniu Organizatorów zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnej konferencji „Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP – rozwiń swoją firmę, korzystając z Funduszy Europejskich”.

 • Chcesz wiedzieć jak wykorzystywać najnowsze technologie do rozwoju firmy?
 • Zastanawiasz się jak łączyć biznes z działaniami na rzecz ochrony klimatu?
 • Nie wiesz jeszcze jak pozyskiwać, na co przeznaczać i jak rozliczać Fundusze Europejskie dostępne dla przedsiębiorstw?

Szczegóły:
o DATA: 21.03.2024, czwartek
o GODZINA: 10:00-14:00 (rejestracja od 9:30)
o MIEJSCE: Olsztyn, Restauracja „Przystań”, Żeglarska 3
o WSTĘP: bezpłatny po wcześniejszej rejestracji

Liczba miejsc jest ograniczona.
Zarejestruj się już dziś na – https://koalicjadlainnowacji.pl/konferencja/

Organizatorem konferencji jest Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji. Partnerami wydarzenia są:

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • BGK
 • PARP
 • Fundacja Inicjatywy Firm Rodzinnych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Więcej informacji: https://invest.warmia.mazury.pl/wydarzenie/innowacyjne-rozwiazania-wspierajace-msp-rozwin-swoja-firme-korzystajac-z-funduszy-europejskich/

Czasowe zawieszenie rekrutacji

Przedsiębiorco!

Od dnia 08.03.2024 od godz. 15.00, Operator czasowo zawiesza rekrutację na czas nieokreślony.

Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną w terminie zawieszonego naboru nie są rejestrowane i weryfikowane. Rejestracja i weryfikacja nastąpi po odwieszeniu naboru i zweryfikowaniu przez Operatora Formularzy zgłoszeniowych, które zostaną złożone w trakcie otwartego naboru.

Przypominamy, że rejestrowane są komplety dokumentów zgłoszeniowych (zgodnie z Regulaminem projektu) zawierające również listę usług. Dokumenty nie kompletne i nie uzupełnione w określonym czasie, nie będą podlegały rejestracji i pozostają bez rozpatrzenia. Przedsiębiorca ponownie będzie musiał złożyć komplet dokumentów.

Informacja o wznowieniu rekrutacji będzie dostępna na niniejszej stronie oraz w mediach społecznościowych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie