Więcej o: Uruchomienie rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji

Przedsiębiorco!

Od dnia 22.04.2024 od godz. 10:00, Operator wznawia rekrutację na czas nieokreślony.

Przypominamy, że rejestrowane są komplety dokumentów zgłoszeniowych (zgodnie z Regulaminem projektu) zawierające również listę usług. Dokumenty nie kompletne i nie uzupełnione w określonym czasie, nie będą podlegały rejestracji i pozostają bez rozpatrzenia. Przedsiębiorca ponownie będzie musiał złożyć komplet dokumentów.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych powinien zawierać:

  1. Formularz zgłoszeniowy,
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  3. Lista usług,
  4. Zaświadczenia o nie zaleganiu w ZUS i US,
  5. Dokumenty potwierdzające statusu przedsiębiorstwa (przynależność do sektora MŚP),
  6. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia,
  7. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika kierowanego do udziału w usłudze rozwojowej.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Operator ma prawo do czasowego zawieszenia rekrutacji, a także rozpatrywania w pierwszej kolejności Formularzy zgłoszeniowych MŚP, które:
a) świadczą/planują świadczyć usługi dla osób wymagających opieki długoterminowej;
b) planują ubieganie się o dofinansowanie usług rozwojowych w zakresie zielonych kwalifikacji lub kompetencji przyszłości;
c) prowadzą działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego;
d) planują ubieganie się o dofinansowanie usług rozwojowych prowadzących do nabycia kwalifikacji i kompetencji w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego MŚP stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu:
a) osobiście w Biurze projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00;
b) pocztą lub kurierem, na adres Biura projektu w Olsztynie (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn);
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: operator@techpal.com.pl w postaci zeskanowanych dokumentów rekrutacyjnych podpisanych odręcznie lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym).

Zaleca się zapisywanie skanu dokumentów rekrutacyjnych w formacie .pdf. dla każdego dokumentu oddzielnie. Proszę nie łączyć dokumentów i nie rozdzielać na pojedyncze strony.
Dokumenty rekrutacyjne opatrzone podpisem kwalifikowanym i przesłane w formie elektronicznej uznaje się za oryginał.
Operator nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą e-PUAP.

Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z Regulaminem dostępnym tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w zakładce Zgłoś się do projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie