24. Usługa rozwojowa została odwołana, czy mogę skorzystać z innej usługi?

Operator Techpal podpisuje z przedsiębiorcą umowę wsparcia na konkretną usługę.
W przypadku rezygnacji z udziału lub odwołania usługi przez jej realizatora przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora. Informacja taka powinna zostać przekazana w formie pisemnej na adres operator@techpal.com.pl Skorzystanie z innej usługi wymaga podpisania aneksu do umowy wsparcia, fakt ten musi być poprzedzony diagnozą potrzeb rozwojowych, weryfikacją zgodności tematyki nowej usługi rozwojowej
z celem biznesowym przedsiębiorstwa oraz akceptacją Karty usługi przez Operatora.

Należy wziąć pod uwagę, że chęć udziału w danej usłudze rozwojowej przedsiębiorca powinien zgłosić nie później niż na 21 dni przez upływem terminu rekrutacji na wybraną usługę określonego w Karcie usługi opublikowanej w BUR. W przypadku przekroczenia tego terminu Operator może odmówić podpisania umowy wsparcia (lub aneksu do umowy wsparcia) na tę usługę.

Dokonanie zapisu na usługę rozwojową, która nie jest ujęta w umowie lub w aneksie do umowy wsparcia będzie skutkowało odmową refundacji.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *