12. Jak stwierdzić, czy moje przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem samodzielnym, powiązanym czy partnerskim?

Wyróżniamy trzy kategorie zależności podmiotów: samodzielne (niezależne), partnerskie oraz powiązane.

 

Przedsiębiorstwo SAMODZIELNE:

 • nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów,
 • posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, i/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wartości jest większa) w tym przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa POWIĄZANE– przedsiębiorstwa pozostające w co najmniej jednym ze związków:

 • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza/członka LUB
 • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość organu administracyjnego/zarządzającego/nadzorczego innego przedsiębiorstwa LUB
 • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem/postanowień w statucie/ umowie spółki LUB
 • przedsiębiorstwo będące akcjonariuszem/udziałowcem/członkiem innego przedsiębiorstwa na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami/udziałowcami/ członkami tego przedsiębiorstwa samodzielnie kontroluje większość praw głosu akcjonariuszy/udziałowców/członków w tym przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa PARTNERSKIE – wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 zał. Nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, i między którymi zachodzą następujące związki:

 • przedsiębiorstwo wyższego szczebla posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3 co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa niższego szczebla lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

W celu ustalenia, do jakiej z tych kategorii zalicza się Twoje przedsiębiorstwo, musisz wziąć pod uwagę rodzaj i zakres relacji, łączących je z innymi podmiotami.

Najpierw ustal, czy zachodzi jakakolwiek z poniższych relacji.

WAŻNE!

Uwzględnij relacje zachodzące w obu kierunkach, tj. zarówno ze strony Twojego przedsiębiorstwa (np. jest udziałowcem), jak i ze strony innych podmiotów (np. posiadają udziały w Twoim przedsiębiorstwie).

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Uwzględnij, czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem
a innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi:

 • posiadane udziały/akcje w innym podmiocie
 • korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w innym podmiocie
 • możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu
 • wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z tym podmiotem lub zgodnie
  z postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.
 • wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej

Relacja za pośrednictwem osoby fizycznej – jeśli jesteś prezesem Twojego przedsiębiorstwa,
a jednocześnie np. zasiadasz w zarządzie innego podmiotu lub jesteś jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez Twoją osobę podmioty te są powiązane. Zauważ, że uwzględnia się tylko takie relacje, w przypadku których osoba fizyczna wywiera dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że taka osoba musi mieć możliwość decydowania
o działaniach tego podmiotu, wybierania albo wpływania na wybór jego władz itp.

Przynależność do konkretnej kategorii zależności jest warunkowana skalą powyższych relacji, np. wielkością udziałów i stopniem wpływu na inny podmiot.

< 25% Samodzielne
25-50% Partnerskie
> 50% Powiązane

ZAUWAŻ!

Do ustalenia wielkości zatrudnienia oraz odpowiednich parametrów finansowych powinieneś wziąć pod uwagę:

 • w przypadku przedsiębiorstw samodzielnych – dane wyłącznie Twojego przedsiębiorstwa
 • w przypadku przedsiębiorstw partnerskich – 100% danych Twojego przedsiębiorstwa
  i odpowiadający wielkości relacji z innym przedsiębiorstwem procent danych tego podmiotu

Zauważ, że jeśli w łańcuchu relacji na dwóch kolejnych ogniwach pojawia się relacja partnerstwa, nie uwzględniasz danych podmiotu będącego partnerem Twojego partnera
(w naszym przykładzie sytuacja podmiotu E).

 • W przypadku przedsiębiorstw powiązanych – 100% odpowiednich danych Twojego przedsiębiorstwa i wszystkich przedsiębiorstw, z którymi jesteś powiązany.

Nawet jeśli samodzielnie inne podmioty posiadają w Twoim przedsiębiorstwie udziały nieznaczne, które wskazywałyby na samodzielność Twojego przedsiębiorstwa, ale pozostają ze sobą w relacji powiązania, musisz uwzględnić w obliczeniach także ich dane.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć w poradniku „Nowa definicja MŚP” oraz w „Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” wydanych przez Komisję Europejską. Obie publikacje można pobrać tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/).

W razie wątpliwości, w przypadkach skompilowanych można również skorzystać
z kwalifikatora MŚP, narzędzia przygotowanego przez PARP, które dostępne jest tutaj (https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niebędących jednocześnie wspólnikami np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż posiadają status przedsiębiorstwa samodzielnego. Należy jednak swoją sytuacje rozpatrywać indywidualnie i wziąć pod uwagę wszelkie możliwe zależności, o których Operator nie ma wiedzy.

 

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Operator nie dokonuje kwalifikacji przedsiębiorstw, weryfikuje jedynie dane przedstawione przez przedsiębiorców. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dołożenia wszelkiej staranności w określaniu statusu przedsiębiorstwa. Operator może poprosić o szczegółowe wyjaśnienia związane ze sposobem ustalania kategorii MŚP. Niepoprawne zakwalifikowanie swojego przedsiębiorstwa do kategorii MŚP mające na celu uzyskanie dofinansowania może skutkować odmową podpisania umowy wsparcia oraz, w przypadku, gdy wsparcie zostanie udzielone na podstawie błędnych założeń, koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji wraz z należnymi odsetkami.

  Comment on this FAQ

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *