11. Jak sprawdzić, czy moje przedsiębiorstwo spełnia kryteria MŚP?

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

mikroprzedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

małe przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro

średnie przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć w poradniku „Nowa definicja MŚP” oraz w „Poradniku dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” wydanych przez Komisję Europejską. Obie publikacje można pobrać tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/).

W razie wątpliwości, w przypadkach skompilowanych można również skorzystać
z kwalifikatora MŚP, narzędzia przygotowanego przez PARP, które dostępne jest tutaj (https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Operator nie dokonuje kwalifikacji przedsiębiorstw, weryfikuje jedynie dane przedstawione przez przedsiębiorców. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek dołożenia wszelkiej staranności w określaniu statusu przedsiębiorstwa. Operator może poprosić o szczegółowe wyjaśnienia związane ze sposobem ustalania kategorii MŚP. Niepoprawne zakwalifikowanie swojego przedsiębiorstwa do kategorii MŚP mające na celu uzyskanie dofinansowania może skutkować odmową podpisania umowy wsparcia oraz, w przypadku, gdy wsparcie zostanie udzielone na podstawie błędnych założeń, koniecznością zwrotu otrzymanej refundacji wraz z należnymi odsetkami.

    Comment on this FAQ

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *