Aktualności

Rekrutacja – pierwszeństwo miasta średnie

Informujemy, iż od 2 marca 2021 r. w pierwszej kolejności do weryfikacji będą kierowane dokumenty zgłoszeniowe przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze:

 • w subregionie olsztyńskim – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno,
 • w subregionie elbląskim – Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda,
 • w subregionie ełckim – Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz.

Pierwszeństwo w weryfikacji oraz udzielenie wsparcia na refundację kosztów usług rozwojowych wynika z konieczności zrealizowania wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Zgłoszenia pozostałych przedsiębiorstw będą wpisywane na listę firm oczekujących na weryfikację.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed dniem 17 lutego 2021 r. będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Operatora.

O terminie zniesienia kryterium pierwszeństwa będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony www.operator.techpal.com.pl oraz profilu Operatora na FB.

Zmiany w trybie pracy Biura projektu

W związku z przebywaniem pracowników Operatora na kwarantannie oraz w izolacji domowej od dnia 17 lutego 2021 r. zespół realizujący projekt będzie pracować w zmniejszonym składzie w trybie dyżuru.

Pytania dotyczące realizacji projektu można zadawać mailowo na adres operator@techpal.com.pl

Na wszystkie wiadomości odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Wydłużeniu mogą ulec terminy weryfikacji Wniosków refundacyjnych oraz Formularzy zgłoszeniowych, a także procedura udzielania dofinansowania.

Wnioski refundacyjne, uzupełnienia lub korekty do nich należy składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej.

Wyjaśnienia lub uzupełnienia do Formularzy zgłoszeniowych należy składać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej – skany podpisanych dokumentów należy przesyłać na adres operator@techpal.com.pl

Rekrutacja czasowo wstrzymana

W związku z przebywaniem pracowników Operatora na kwarantannie oraz w izolacji domowej zespół realizujący projekt będzie pracować zmniejszonym składzie w trybie dyżuru.

W związku z powyższym w dniu 17 lutego 2021 r. o godzinie 16:00 rekrutacja do projektu „Klucz do usług rozwojowych” zostaje czasowo wstrzymana.

Dokumenty, które wpłyną do Operatora po tym terminie nie będą podlegały rejestracji i weryfikacji.

O przyjęciu zgłoszeń składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej /przesyłki kurierskiej decydować będzie data oraz godzina dostarczenia dokumentów do Biura projektu (10-685 Olsztyn, ul. Barcza 16).

W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną decydować będzie data oraz godzina wpływu dokumentów na serwer Operatora.

O wznowieniu rekrutacji informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Nowe wersje dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych” zostały opublikowane na stronie http://operator.techpal.com.pl/  w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.

Zmianie uległ również Regulamin udziału w projekcie. 

PRZED wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego MŚP warto zapoznać się z instrukcją jego poprawnego wypełnienia, którą także znajdziecie na naszej stronie w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU.

Przypominamy – złożenie Formularza zgłoszeniowego NIE OZNACZA otrzymania dofinansowania na wybraną usługę rozwojową.

Zaktualizowany Regulamin projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

UWAGA!!!

Od dnia 15 października 2020 r. (czwartku) do odwołania
w biurze Techpal sp. z o.o. będą przyjmowani klienci
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

89 542 98 21

Na umówione spotkania przychodzimy pojedynczo bez osób towarzyszących z nałożoną maseczką/ przyłbicą.

BUR 2.0

Informujemy, iż w dniu 7 września br. uruchomiona została nowa odsłona Bazy Usług Rozwojowych.

System ma nową szatę graficzną, która umożliwia intuicyjne korzystanie z wszystkich funkcjonalności strony.

Każdemu profilowi – Użytkownika,  Przedsiębiorstwa czy Dostawcy usług –  przypisano inny kolor. Aby sprawnie poruszać się w Bazie, wystarczy podążać  za kolorem. Wszystkie ważne informacje dla  zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji, jak i Dostawców usług rozwojowych, znajdą się na ich profilu. 

Najważniejsze zmiany:

Uproszczone procedury rejestracji

 • zminimalizowanie liczby danych wymaganych do rejestracji,
 • integracja Bazy Usług Rozwojowych z systemem GUS (automatyzacja przy rejestracji profilu Dostawcy usług oraz Przedsiębiorstwa),
 • uproszczone procedury dodawania pracowników do profilu Przedsiębiorstw

Przejrzysty interfejs użytkownika

 • wszystkie profile widoczne na jednym ekranie,
 • funkcjonalność – „podążaj za kolorem” (kolejne zakładki dopasowane do koloru poszczególnych profili),
 • główne procesy profilu wyświetlone na stronie głównej

Prosty sposób nawigacji po systemie

 • zmiana nazewnictwa w systemie (Dostawca usług zamiast Podmiot, Przedsiębiorstwo zamiast Uczestnik Instytucjonalny),
 • brak menu rozwijalnych (brak ukrytych funkcjonalności),
 • przejrzysty system prezentacji wyników,
 • pomocne mechanizmy sortowania i filtrowania wyników,
 • możliwość zmiany profilu bez konieczności powrotu do strony głównej

Rozbudowany mechanizm komunikacji

 • mechanizm wyświetlania komunikatów już na stronie głównej,
 • skrzynka z wiadomościami z systemu na każdym z profili,
 • rozbudowany mechanizm wiadomości wewnętrznych jak i zewnętrznych (email)

Ulepszone mechanizmy wyszukiwarki

 • modyfikacja i optymalizacja mechanizmów wyszukiwania,
 • zmiana interfejsu wyszukiwarki,
 • wprowadzenie mechanizmu wyszukiwania po projekcie.

Wprowadzona została również KONIECZNOŚĆ DOKONANIA w systemie ZMIANY statusu uczestnika PO ZAKOŃCZONEJ usłudze rozwojowej przez Dostawcę usługi. Dopiero wówczas wygenerowana zostanie ankieta, która jest niezbędna do rozliczenia usługi. Dodatkowo została zmieniona kolejność odpowiedzi w ankietach.

UWAGA !!! 

Jeżeli w okresie 7 dni od zakończenia usługi Dostawca usług nie zaktualizuje listy uczestników usługi, status osób zmieni się na nie uczestniczył, ankiety nie wygenerują się. Brak wypełnionej ankiety powodować będzie ODMOWĘ wypłaty refundacji.

Wszystkie dane znajdujące się w dotychczasowej Bazie Usług Rozwojowych zostały automatycznie przeniesione do nowego systemu, tym samym nie ma konieczności PONOWNEGO zakładania kont instytucjonalnych lub indywidualnych.

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami nowej Bazy, zachęcamy do skorzystania z przygotowanych instrukcji użytkownika oraz filmów instruktażowych.

NOWE OTWARCIE  

Informujemy, iż wznowiliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych”.

Obowiązujące wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdziecie w zakładce ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU. 

Przed wypełnieniem dokumentów zapoznajcie się z Regulaminem udziału w projekcie ORAZ  instrukcjami poprawnego wypełniania dokumentów.

Przypominamy, iż w ramach projektu można ubiegać się WYŁĄCZNIE o dofinansowanie usług rozwojowych, których zakres jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą ORAZ zajmowanym stanowiskiem/funkcją pełnioną w przedsiębiorstwie. NIE FINANSUJEMY hobby lub planów rozwojowych odnoszących się do bliżej nieokreślonej przyszłości.

Wybierając usługę rozwojową bierzcie pod uwagę termin jej realizacji – mało prawdopodobne jest uzyskanie dofinansowania na szkolenie, które rozpoczyna się za 3 dni od złożenia Formularza zgłoszeniowego.

W związku z koniecznością zrealizowania wskaźników dotyczących udzielenia wsparcia przedsiębiorcom zarejestrowanym i prowadzącym aktywnie działalność w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze w pierwszej kolejności rozpatrywane będą Formularze zgłoszeniowe MŚP z miejscowości wymienionych w § 2 pkt 5 Regulaminu udziału w projekcie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Operator zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania rekrutacji, o czym informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Operatora oraz profilu na fb.

Powodzenia!

Odpoczywamy, ładujemy baterie…

Informujemy, że w 12 czerwca (piątek) Biuro projektu oraz Punkt kontaktowy będą zamknięte.

Odpoczywamy, ładujemy baterie i z nową energią wracamy do pracy w poniedziałek.

Kurs prawa jazdy – koszty badań lekarskich

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców uzyskaniem dofinansowania na szkolenia z zakresu prawa jazdy przypominamy, iż w cenę usługi NIE MOGĄ być wliczone koszty badań lekarskich niezbędnych do uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy (PKK) oraz koszty egzaminów poprawkowych. Cena szkolenia musi obejmować koszt pierwszego egzaminu w WORD.

Pamiętajcie, że wniosek refundacyjny w przypadku rozliczania kosztów usług kończących się egzaminem zewnętrznym może zostać złożony dopiero po uzyskaniu POZYTYWNEGO WYNIKU EGZAMINU i uzyskaniu właściwego dokumentu potwierdzającego ten fakt. NIE JEST WYSTARCZAJĄCE przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawionego przez Podmiot realizujący usługę rozwojową.

Informacja o pracy Biura projektu – kwiecień 2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, iż w kwietniu br. Zespół realizujący projekt będzie pracować zmniejszonym składzie w TRYBIE DYŻURU.

Spotkania diagnostyczne z przedsiębiorcami zostają wstrzymane do odwołania. O możliwości zdalnego przeprowadzania spotkań diagnostycznych niezbędnych do uzyskania dofinansowania poinformujemy w stosownym terminie.

Pytania dotyczące realizacji projektu można zadawać mailowo na adres operator@techpal.com.pl

Na wszystkie wiadomości odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Wydłużeniu mogą ulec terminy weryfikacji Wniosków refundacyjnych oraz Formularzy zgłoszeniowych.

Wnioski refundacyjne, uzupełnienia lub korekty do nich należy składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej.

Wyjaśnienia lub uzupełnienia do Formularzy zgłoszeniowych należy składać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej – skany podpisanych dokumentów należy przesyłać na adres operator@techpal.com.pl

Prosimy również o zastosowanie się do zaleceń władz. Zostań w domu jeśli czujesz się gorzej, jesteś chory lub obowiązuje Cię kwarantanna.

Dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych osób.