Karty usług

Przyszedł czas na informację o kartach usług. Temat rzeka. Moglibyśmy napisać o tym książkę, albo dwie, albo całą bibliotekę… 

Pamiętajcie, że Operator nie podpisuje umów wsparcia na usługi, których karty opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych są niepoprawnie wypełnione, zawierają błędy lub niespójne informacje. 

Zadajcie sobie trochę trudu i zapoznajcie się z zapisami karty usługi, przy wyborze usługi rozwojowej nie bazujcie wyłącznie na informacjach przekazywanych przez podmioty realizujące usługi (firmy szkoleniowe). 

Operator nie podpisze umowy wsparcia, jeśli:

  • cel (edukacyjny i/lub biznesowy) usługi nie jest spójny z programem i efektami usługi,
  • usługa nie jest dopasowana do grupy docelowej,
  • w karcie usługi nie zostały umieszczone informacje o efektach kształcenia, tj. wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych, które uczestnik nabędzie w trakcie usługi,
  • harmonogram usługi nie został prawidłowo uzupełniony,
  • informacje o osobach prowadzących usługę ograniczają się do ogólnych stwierdzeń, np. „specjalista w swojej dziedzinie”.

Pamiętajcie, że Operator NIE PODPISUJE umów wsparcia na usługi, których cena odbiega od cen rynkowych podobnych usług oferowanych na rynku komercyjnym. 

Szanujcie swoje pieniądze. Pamiętajcie, że limit dofinansowania obowiązuje do 2023 roku. 

Jeśli nie zdecydowalibyście się na zakup danej usługi bez dofinansowania za podaną w karcie usługi cenę, prawdopodobnie nie jest ona tyle warta. 

Weźcie pod uwagę fakt, że wysokospecjalistyczne usługi branżowe będą droższe od szkoleń ogólnych. Rozwój tzw. kompetencji „miękkich” jest bardzo ważny, kluczowy w niektórych przypadkach, lecz zwróćcie szczególną uwagę na zakres merytoryczny takich usług. Operator NIE PODPISZE umowy wsparcia np. na zamknięte szkolenie, którego głównym tematem opisanym w karcie usługi jest „czyste biurko”, a uczestnikami mają być pracownicy kuchni lub indywidualne, zamknięte szkolenie z komunikacji w zespole pracowniczym z przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników.

Wybór tzw. usługi zamkniętej, zwykle droższej od usługi otwartej, jest szansą dla przedsiębiorcy na zamówienie usługi „szytej na miarę”, rzeczywiście dopasowanej do potrzeb danej firmy. Pamiętajcie, że nawet działanie w tej samej branży nie oznacza takich samych potrzeb rozwojowych. 

Wszystkie stwierdzone przez Operatora nieprawidłowości, uchybienia, rażące naruszenia Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, fakt oferowania usług rozwojowych po zawyżonych cenach czy niedopasowanie zakresu merytorycznego do opisanej grupy docelowej są zgłaszane za pośrednictwem IZ RPO WiM (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego)  Administratorowi Bazy Usług Rozwojowych (PARP).

Wybierajcie mądrze. Trzymamy za Was kciuki.

Spotkania z doradcą mobilnym

Pytacie, czy spotkanie z doradcą mobilnym jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. 

TAK

Na Operatorze ciąży obowiązek zweryfikowania, czy usługa rozwojowa wybrana przez przedsiębiorcę jest związana z prowadzoną działalnością, czy udział w niej przyczyni się do rozwoju firmy oraz jaki  CEL BIZNESOWY zostanie osiągnięty dzięki uczestnictwu w szkoleniu. 

Doradca mobilny SPRAWDZI w trakcie diagnozy, czy zasadne jest przyznanie dofinansowania na wybraną usługę rozwojową. 

Prosimy, przygotujcie się do takiego spotkania. 

Jeśli na etapie składania Formularza zgłoszeniowego znaliście tytuł, numer i termin wybranego szkolenia przed spotkaniem zapoznajcie się z kartą usługi opublikowaną w BUR, z programem szkolenia, z jego harmonogramem. Poznajcie jego zakres. Zastanówcie się dlaczego wybraliście właśnie taką usługę, w jakich sytuacjach zawodowych wykorzystacie wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkolenia. 

Przedsiębiorca, który nie będzie potrafił uzasadnić potrzeby udziału w wybranym szkoleniu NIE OTRZYMA dofinansowania w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych”. Mówcie o konkretnych korzyściach, unikajcie ogólników. Pamiętajcie, że fakt otrzymania dofinansowania na daną usługę przez jednego przedsiębiorcę nie oznacza, że wszyscy wnioskujący otrzymają takie dofinansowanie. Wybrana usługa MUSI BYĆ ZGODNA z zakresem prowadzonej działalności oraz z zajmowanym stanowiskiem lub funkcją pełnioną w przedsiębiorstwie. 

Przygotujcie wcześniej dokumenty dodatkowe, zestawienia, wyjaśnienia, jeśli o takie poprosiliśmy. 

Termin spotkania diagnostycznego ZAWSZE jest uzgadniany z przedsiębiorcą bezpośrednio przez przydzielonego doradcę mobilnego. Biuro projektu nie prowadzi kalendarzy wszystkich doradców. 

Jeśli wiecie, że nie będziecie mogli spotkać się z doradcą mobilnym w umówionym czasie skontaktujcie się z nim, POINFORMUJCIE o konieczności zmiany terminu lub godziny. Pamiętajcie jednak, że kolejny wolny termin spotkania może być ODLEGŁY.